2. فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق_ 13

فهرست مطالب

1.    فصل اول:کلیات تحقیق_ 1

1-1.       مقدمه  2

1-2.       تعریف وبیان مساله  2

1-3.       موضوع تحقیق  3

1-4.       هدف تحقیق  4

1-5.__ اهمیت موضوع تحقیق  4

1-6.       نوع تحقیق  5

1-6-1.      بر اساس هدف_ 5

1-6-2.      بر اساس روش_ 6

1-6-3.      بر اساس مکان 6

1-7.       قلمرو زمانی تحقیق  6

1-8.__ روش گرد آوری داده ها 6

1-9.__ ابزار های گرد آوری داده 7

1-10._ روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-11.    جامعه آماری  7

1-12.    مبانی تدوین فرضیه  8

1-13.    فرضیه های تحقیق  8

1-15__ تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق  8

2.    فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق_ 13

2-1.       مقدمه  14

2-2.       مبانی نظری  16

2-2-1.      آشنایی با صنعت 16

2-2-1-1.                              وضعیت جهانی صنعت 16

2-2-1-2.                              وضعیت بازار  در آسیا 21

2-2-1-3.                              تاریخچه  در ایران_ 23

2-2-1-4.                              فراز و نشیب های صنعت  در ایران_ 25

2-2-1-5.                              وضعیت کنونی صنعت 27

2-2-1-6.                              وضعیت ایران در تولید 28

2-2-1-7.                              وضعیت رقابت در بازار 29

2-2-1-8.                              وضعیت صادرات 30

2-2-1-9.                              نقاط قوت صنعت 33

2-2-1-10.                            نقاط ضعف صنعت 34

2-2-2.      آشنایی با مفاهیم بازاریابی_ 39

2-2-2-1.                              بازاریابی در کشور ایران_ 40

2-2-2-2.                              مفهوم بازاریابی_ 41

2-2-2-2-1.     نیاز 42

2-2-2-2-2.     خواسته 42

2-2-2-2-3.     تقاضا 42

2-2-2-2-4.     کالا_ 42

2-2-2-2-5.     مبادله 43

2-2-2-2-6.     معامله 43

2-2-2-2-7.     بازار 43

2-2-2-3.                              بازاریابی کالا و بازاریابی خدمات__ 44

2-2-2-4.                              رسالت بازاریابی_ 44

2-2-2-5.                              مراحل اصلی تحول بازاریابی_ 45

2-2-2-6.                              محیط بازاریابی_ 45

2-2-2-7.                              وظایف مدیر بازاریابی_ 47

2-2-2-8.                              فرآیند مدیریت بازاریابی_ 48

2-2-2-9.                              سیستم بازاریابی_ 50

2-2-2-10.                            رفتار مصرف کننده 51

2-2-2-11.                            فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 53

2-2-2-12.                            عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خرید_ 53

2-2-2-13.                            عوامل آمیخته بازاریابی_ 54

2-2-2-14.                            آمیخته بازاریابی از آغاز تا کنون_ 55

2-2-2-15.                            معرفی چهار پی_ 57

2-2-2-15-1.    محصول_ 57

2-2-2-15-1-1.     طبقه بندی کالا_ 57

2-2-2-15-2.    قیمت_ 58

2-2-2-15-2-1.     عوامل موثر در تعیین قیمت_ 58

2-2-2-15-3.    توزیع_ 60

2-2-2-15-3-1.     وظایف کانال توزیع_ 60

2-2-2-15-4.    ترویج_ 61

2-3.         پیشینه تحقیق  62

2-3-1.        تحقیقات داخلی_ 62

3.     فصل سوم :روش پژوهش_ 63

3-1.         مقدمه  64

3-2.         روش تحقیق  64

3-3.___ ابزار گرد آوری داده ها 65

3-4.___ روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری  67

3-5.         پایایی  68

3-6.         آمار توصیفی  69

3-7.         جامعه آماری  69

3-8.         نمونه گیری  69

3-9.___ گروه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  69

3-10.__ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  70

3-11.__ فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) 72

4.     فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 75

4-1.___ به کارگیری تکنیک مقایسات زوجی  76

5.     فصل پنجم: جمع بندی ،نتیجه گیری،پیشنهادات_ 96

5-1.         مقدمه  97

5-2.         نتیجه گیری  67

5-3.         پیشنهادات   100

5-3-1.        پیشنهادات ناشی از تحقیق_ 100

5-3-2.        پیشنهادات برای تحقیقات آتی_ 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل شماره(1-1)چهار پی ،ترکیب عناصر بازاریابی

شکل شماره(1-2)سطوح سه گانه کالا

شکل شماره(2-1)مفاهیم اساسی بازاریابی

شکل شماره(2-2)مفهوم مارکتینگ

شکل شماره(2-3)عواملی که بر محیط مارکتینگ موثر هستند

شکل شماره(2-4)معرفی محیط

شکل شماره(2-5)فرآیند مدیریت بازاریابی

شکل شماره(2-6)سیستم بازاریابی

شکل شماره(2-7)گسترش عوامل سیستم بازاریابی

شکل شماره(2-8)مدل رفتار خریدار

شکل شماره(2-9)ویژگی های خریدار

شکل شماره(2-10)فرآیند تصمیم گیری خرید

شکل شماره(2-11)عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری خرید

شکل شماره(4-1)درخت سلسله مراتبی

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1)کشورهای اصلی تولید کننده

جدول(2-2)کشورهای اصلی مصرف کننده

جدول(2-3)جدول مقایسه ای مقدار صادرات  جهان وایران وپیش بینی دو سال آینده

جدول(2-4)وظایف مدیر بازاریابی

جدول(2-5)ابزار های ترفیع

جدول(4-1)میانگین حسابی عوامل تاثیرگذار بر خرید

جدول(4-2)تقسیم بندی عوامل مهم تاثیرگذار بر خرید  در قالب معیارها وزیر معیارها

جدول(4-3)قرار گرفتن معیارها به ترتیب اهمیت وزنی

جدول(4-4)قرار گرفتن زیرمعیارها به ترتیب اهمیت وزنی

جدول(4-5)وزن نهایی زیرمعیارها با توجه به وزن معیاراصلی مربوط

 

 

/ 0 نظر / 164 بازدید