# نقش_تحقیقات_در_سیستم_های_اطلاعاتی_بازار_(mis)_و_سی