# مثالهایی_از_تحقیقات_جل_مسئله_:_1-_تحقیق_در_زمینه_ب