شبیه سازی در تحقیقات بازاریابی

به نام خالق یگانه هستی

 

 

 

 

 

 

مدیریت شبیه سازی در بازاریابی و فروش

 

 

 

 

 

 

ترجمه و گردآوری

علی خویه

 

تهران

1390

 

  

سرشناسه

:خویه، علی،1359- گردآورنده ، مترجم

عنوان و نام پدید آور

 

مشخصات نشر

:تهران : علی خویه ، 1388

مشخصات ظاهری

:146ص. جدول

شابک

:7-4107-04-964-978

وضعیت فرست نویسی

:فیپا

یادداشت

: کتابنامه ص 144-146

موضوع

 

موضوع

 

موضوع

 

شناسه افزوده

 

رده بندی کنگره

:1388 2ب 9 خ / 1375 HD

رده بندی دیویی

:33368/330

شماره کتابشناسی ملی                    :1859953

 

 

 

 

 

چاپ اول 1390

قیمت:         تومان

تیراژ: 2200

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:

 

 

فهرست مطالب

 

پیش‌گفتار

دیباچه

قدردانی‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبیه سازی در بازاریابی و فروش

 

فهرست

1 – کلیات

4

     1 – 1 - مقدمه

4

     1 – 2 - فوایدشبیه سازی

5

     1 – 3 - موانع شبیه سازی

7

     1 – 4 –زمینه های شبیه سازی

7

     1 – 5 – انواع شبیه سازی

8

2 - تاریخچه شبیه سازی 9

     2 – 1 - منشاء کلمه شبیه سازی

9

     2 – 2 - ورود مفهوم شبیه سازی به ادبیات مدیریت

10

3 - مفهوم شبیه سازی

14

     3 – 1 – تعریف شبیه سازی

14

     3 – 2 – شبیه سازی چه نیست

16

     3 – 3 - تعریف محک 17

4 - فرآیند شبیه سازی

18

     4 - 1 ـ چرخه شبیه سازی

18

     4 – 2 – پیش نیازهای چرخه شبیه سازی

20

     4 – 3 – شرح فازهای چرخه شبیه سازی

22

                فاز 1 ـ طرح ریزی

22

                فاز 2 ـ جستجو 23                 فاز 3 ـ مشاهده 24                 فاز 4 ـ تحلیل 24                 فاز 5 ـ تطبیق 26

5 - مستند سازی شبیه سازی

28

     5 – 1 – مستندسازی فاز طرح ریزی

28

                 نمودار عنکبوتی

28

                 ماتریس عملکرد

28

                 نمودار طوفان فکری

30

                 آزمایش معیارها

31

                 منابع مطالعه شبیه سازی

32

                 برنامه پروژه مطالعه شبیه سازی

33

                 مستند سازی فرآیند

34

     5 – 2 – مستند سازی فاز جستجو

35

                 فهرست معیارهای مقایسه طرف های مقابل محل زنی

35

                 مقایسه طرف های مقابل

35

                 تصویر کلی طرف مقابل

36

                 فهرست طرف های مقابل شبیه سازی

37

     5 – 3 – مستندسازی فاز مشاهده

38

     5 – 4 – مستندسازی فاز تحلیل

38

                 تعیین شکاف

38

                 ماتریس مقایسه

39

                 نمودار عنکبوتی

39

                 ماتریس داده های کیفی

40

                 رتبه بندی عوامل شکاف های عملکرد

40

     5 – 5 - مستندسازی فاز تطبیق

41

                تحلیل شکاف

41

                تحلیل میدان نیرو

41

                برنامه اجرا

42

6 - چک لیست مطالعه محک زن 43

     6 – 1 – چک لیست فاز طرح ریزی

43

     6 – 2 – چک لیست فاز جستجو

44

     6 – 3 – چک لیست فاز مشاهده

45

     6 – 4 – چک لیست فاز تحلیل

46

     6 – 5 – چک لیست فاز تطبیق

47

7 - توصیه هایی برای موفقیت در شبیه سازی

48

8 - اصول شبیه سازی

49

     1 - اصل قانونی بودن

49

     2- اصل مبادله

49

     3- اصل محرمیت

50

     4- اصل استفاده

50

     5- اصل تماس گروه اول

50

     6- اصل تماس طرف سوم

51

     7- اصل آمادگی

51

     8- اصل تکمیل کردن

51

     9- اصل فهمیدن و اقدام

51

9 - مطالعه موردی شبیه سازی

52

     فاز 1- طرح ریزی

53

             انتخاب فرآیند برای شبیه سازی

53

             تشکیل گروه کاری شبیه سازی

53

             مستند سازی فرآیند

54

             شاخص های عملکرد فرآیند

55

     فاز 2 ـ جستجو

56

     فاز 3 ـ مشاهده

56

     فاز 4 ـ تحلیل

57

     فاز 5 ـ تطبیق

58

منابع

/ 0 نظر / 156 بازدید