شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت در انجمن

 

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه تحقیقات بازاریابی در صورت واجد شرایط بودن می­توانند به عضویت انجمن درآیند. عضویت اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمی­توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

عضویت در انجمن به 3 گونه می باشد که عبارتست از:

 1. عضو اصلی
 2. عضو میهمان حقوقی
 3. عضو میهمان حقیقی

تبصره 1- عضو اصلی انجمن، هر شرکت یا مؤسسه­ای است که اصول اساس­نامه و مفاد آیین­نامه­ها، نظام­نامه­ها، دستورالعمل­ها، مقررات و ضوابط و شئون حرفه­ای انجمن را پذیرفته، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت­مدیره برسد.

شرایط عضویت برای عضو اصلی عبارتست از:

 1. ذکر انجام پژوهش بازاریابی، تحقیق بازار، مطالعات بازاریابی و ..... به عنوان فعالیت اصلی در اساسنامه شرکت یا مؤسسه و یا انجام آن به عنوان یکی از فعالیت­های اصلی مؤسسه یا شرکت.
 2. قبول و تعهد اجرای مفاد این اساسنامه.
 3. پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
 4. ارائه درخواست عضویت، تکمیل فرم عضویت و ارائه مدارک لازم.
 5. معرفی 1 نفر از اعضای اصلی انجمن به عنوان معرف یا ارائه سه فقره گواهی انجام پروژه تحقیقات بازاریابی از کارفرمایان.

هر عضو اصلی می­بایست نماینده خود را جهت مشارکت در فعالیت­های انجمن رسماً معرفی نماید. این نماینده می­بایست دارای شرایط ذیل باشد:

 1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی
 3. داشتن حداقل 25 سال تمام
 4. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

تبصره 2- عضو میهمان حقوقی، هر شرکت، سازمان یا مؤسسه­ای است که زمینه اصلی فعالیت آن عرصه دیگری به جز تحقیقات بازاریابی است، اما دارای فعالیت در حوزه تحقیقات بازاریابی نیز بوده، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت­مدیره برسد.

شرایط عضو میهمان حقوقی عبارتست از:

 1. انجام فعالیت تحقیقات بازاریابی بعنوان یکی از فعالیت­های شرکت، سازمان یا مؤسسه.
 2. ارائه درخواست عضویت، تکمیل فرم عضویت و ارائه مدارک لازم.
 3. قبول و تعهد اجرای مفاد این اساسنامه.
 4. پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب.

هر عضو میهمان می­بایست نماینده خود را جهت مشارکت در فعالیت­های انجمن رسماً معرفی نماید. این نماینده می­بایست دارای شرایط ذیل باشد:

 1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 2. متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی.
 3. داشتن حداقل 25 سال تمام.
 4. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

عضو میهمان حقوقی می­تواند در مجمع و سایر فعالیت­های انجمن، بدون داشتن حق رأی مشارکت نماید.

تبصره 3- عضو میهمان حقیقی، هر فرد حقیقی است که در زمینه تحقیقات بازاریابی مشغول به فعالیت بوده، شرایط عضویت مندرج در این تبصره را دارا بوده و احراز شرایط آن به تأیید هیئت­مدیره برسد.

شرایط عضو میهمان حقیقی عبارتست از:

 1. انجام فعالیت مستمر در زمینه تحقیقات بازاریابی.
 2. ارائه درخواست عضویت، تکمیل فرم عضویت و ارائه مدارک لازم.
 3. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 4. متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی.
 5. نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 6. قبول و تعهد اجرای مفاد این اساسنامه.
 7. پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب.

تبصره 4- حضور و مشارکت کلیه اعضای انجمن شامل عضو اصلی، عضو میهمان حقوقی و عضو میهمان حقیقی در مجامع و کلیه فعالیت­های انجمن بلامانع است، اما تنها اعضای اصلی انجمن در مجامع و سایر تصمیم­گیری­ها دارای حق رأی می­باشند. همچنین در اساس­نامه هر جا عنوان کلی عضو/اعضا قید گردیده، منظور عضو اصلی/اعضای اصلی می­باشد.

چگونگی تأمین بودجه و منابع درآمد انجمن صنفی

ورودیه را برای اعضای اصلی 3000000(سه میلیون) ریال تعیین شده و ورودیه  برای اعضای میهمان (اعم از حقوقی و حقیقی) رایگان می باشد.

همچنین حق عضویت سالیانه برای اعضای اصلی برابر با 2400000 (دو میلیون و چهارصد هزار) ریال و برای اعضای میهمان حقوقی برابر با 1500000(یک میلیون و پانصد هزار) ریال و برای اعضای میهمان حقیقی برابر با 800000 (هشتصد هزار) ریال تعیین گردیده است.

ضمناً حق عضویت سالیانه دانشجویان به عنوان اعضای میهمان حقیقی 300000(سیصد هزار) ریال می باشد.

/ 0 نظر / 32 بازدید