عناصر مهم در تحقیقات بازار

قبل از بحث درباره فرآیند تحقیاقت بازاریابی باید برخی از مطالب و مسائل ابتدایی مربوط به بازاریابی را بررسی کنیم .شایان ذکر است که تحقیقات بازاریابی جزئی از سیستم بازاریابی است. شکل 1-1 مدل سیستم بازاریابی را از دیدگاه فروشنده بررسی می‌کند.

در اینجا به بررسی هر یک از عنوان‌های ذکر شده در شکل می‌پردازیم

آمیخته بازاریابی .«متغیر » عنصری است که در زمانهای مخاتلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد برای مثال سازمانها می‌توانند بودجه آگهی خود را تغییر دهند. متغیر مستقل بیانگر وضع حالت متغیر وابسته است زیرا متغیر وابسته، اثر محسوب می‌شود. متغیرهای قابل کنترل اجزای آمیخته بازاریابی (محصول ، قیمت ، توزیع و ترفیع فروش) هستند. این متغیرها در برنامه‌ها یا مسیرهای علمیاتی جانشین می‌توانند با هم ترکیب شوند.

 

 

 

شکل 1-1 مدل سیستم بازاریابی


عوامل موقعیتی.

این عوامل نشان دهنده متغیرهای مستقلی است که در کنترل سازمان نیست و موقعیتی به وجود می‌آورند که سازمان باید در ارائه و اجرای برنامه عملیاتی بازاریابی ، خود را با آنها سازگار کند. این موقعیتها عواملی مانند تقاضا، رقابت ، سیاست یا قانون، جو اقتصادی ، تکنولوژی ، مقررات دولتی و منابع داخلی سازمان را در بر می‌گیرد.

پاسخ رفتاری

. آمیخته بازاریابی وعوامل موقعیتی متغیرهای مستقلی هستند که ممکن است با هم ترکیب شوند و پاسخ رفتاری (مانند قصد خرید و خرید ) را به وجود آورند. پاسخ رفتاری متغیری وابسته است. جریانی که پاسخ رفتاری را پیچیده‌تر می‌کند این است که پیامدهای رتفار ما در گذشته (علاوه بر اثر فوری متغیرهای مستقل ) بر پاسخ رفتاری اثر می‌گذارد.

شناسایی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته کاری دشوار و مستلزم تحقیقات گسترده ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته کاری دشوار و مستلزم تحقیقات گسترده بازاریابی است. در عمل ، تجربه و قضاوت مدیریتی همراه با اطلاعاتی که از تحقیقات بازاریابی به دست می‌آید فرآیند تصمیم گیری در مدیریت را شکل می‌دهد. در نتیجه باید به این نکته توجه داشت که مدیران بدون استفاده از تحقیقات بازاریابی نیز می‌توانند تصمیم بگیرند و این کار را هم انجام می‌دهند و چنانچه تجربه مدیر به مساله مورد نظر مربوط و قضاوت او هم درست باشد شاید بتواند تصمیم درستی به مساله مورد نظر مربوط و قضاوت او هم درست باشد شاید بتواند تصمیم درستی هم بگیرد. در اینجا هدف اصلی این است که تصمیم گیری کمکی نمی‌کند ، متحمل هزینه شویم. هنگامی از تحقیقات بازاریابی استفاده می‌شود که مدیر به اطلاعات بیشتری برای کاهش عدم اطمینان که با تصمیم گیری در ارتباط است نیاز دارد.

معیارهای عملکرد. پاسخهای رفتاری، پایه‌ای برای معیارهای علمکرد مالی و غیر مالی سازمان است. معیارهای مالی عبارتند از : فروش ، سهم بازار ، سود وغیره ؛ از معیارهای غیر مالی می‌توان به تصویر شرکت یا ذهنیت مصرف کنندگان درباره سازمان اشاره کرد. توسعه معیارهای معتبر عملکرد مساله‌ای است که درمدیریت موثر سیستم بازاریابی اهمیت ویژه‌ای دارد. تحقیقات بازاریابی با اارائه ابزار و منابع اطلاعاتی نقش مهمی در سنجش عملکرد ایفا می کند.( داور ، ........)

/ 0 نظر / 90 بازدید