انواع تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش کلینیک تحقیقات باز

 

انواع تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

کلینیک تحقیقات بازار دپارتمان تحقیقات بازاریابی  ایران

http://marketingresearch.persianblog.ir/

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

http://imrc.mihanblog.com/

http://imrd.blogfa.com/

 

 • روش های تحقیق کیفی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

چهار استراتژی پژوهشی که در این جا مورد بحث قرار می گیرد عبارتند از 1- پژوهش در عمل ( اقدام پژوهی)،2- مطالعه موردی،3- مردم نگاری و 4- تئوری مفهوم سازی بنیادی.

 • اقدام پژوهی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

امروز نیز به عنوان راه بردی عملی ، کارآمد ، و سازمان دهی شده برای علوم اجتماعی ، مطرح است (استرینگر1999). اقدام پژوهی جزو معدود روی کردهای پژوهشی است که دارای اصول مشارکت ،بازتاب توان مندسازی ، وآزادی افراد وگروه هایی است که می خواهند شرایط ووضعیت اجتماعی خودرا بهبود بخشند.

برخی ازاجزایی که عناصراقدام پژوهی را به هم ربط می دهند به شرح زیر اند:

1- استفاده از یک روش متفکرانه وتفسیری ،برای پژوهش های تجربی.

2- مشارکت فعال شرکت کنندگان درپژوهش.

3- ربط برخی نتایج درزندگی واقعی شرکت کنندگان.

4- روش مرحله به مرحله ، که برنامه ریزی ، اقدامات ، وارزیابی ، جزو عناصر آن است.

این روش برای ایجاد تحولات اجتماعی مثبت به کار می رود که برخی از آن ها به شرح زیر است:

1- دموکراتیک کردن تولد واستفاده از علم ودانش؛

2- اصول اخلاقی ایجاد علم ودانش؛

3- موضع گیری بومی نسبت به جامعه وطبیعت؛

4- ظرفیت انسان ها برای فکر کردن؛

5- فراگیری وتغییر وتحول؛

6- تعهد برای تحولات اجتماعی ملایم ؛

دراقدام پژوهی ؛ دوکار دنبال می شود؛اول تولید اطلاعاتی که برای گروهی ازمردم مفید است ، ودوم تعلیم دادن وتقویت افراد گروه وایجادانگیزه درآن ها برای استفاده از اطلاعات جمع آوری شده.

 

مبانی اقدام پژوهی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

اقدام پژوهی ، روی کردی پژوهشی است ،که درآن مردم تشویق می شوند تا با شرح وضعیت خود واستفاده از ابزارهای منظم کنش،برای بررسی وحل مسائل اجتماعی تلاش کنند. اقدام پژوهی ، به وسیله ی روش ها وراه کارهای پژوهش،به مطالعه ی تاریخچه ، فرهنگ ، فعالیت ها ،وزندگی عاطفی افراد می پردازدودرکنار استفاده از راه ردهای جمع اوری سنتی ، هدف هایی دیگری را هم دنبال می کند.

اقدام پژوهی شامل چهار مرحله است:

1- شناسایی پرسش های پژوهش؛

2- جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به پرسش ها؛

3- تحلیل وتفسیر اطلاعات؛

4- به اشتراک گذاشتن نتایج دربین شرکت کنندگان؛

فرآیند اقدام پژوهی شامل فعالت های طرح ، اقدام ، مشاهده کردن وتفکر است.

 

 

 کلینیک تحقیقات بازار دپارتمان تحقیقات بازاریابی  ایران

http://marketingresearch.persianblog.ir/

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

http://imrc.mihanblog.com/

http://imrd.blogfa.com/

 

 

 

 • مردم نگاری و نحوه ی تکامل آن در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

 

رویکرد مردم نگاری بر انسان شناسی استوار است و به پژوهشگر اجازه می دهد برای تعیین اگوی مشاهده شده فعالیت انسان از دانش اجتماعی و مشترک مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده کند. ویژگی کلیدی رویکرد مردم نگارانه تمرکز بر شیوه های طبیت گرایانه تحقیق،نظیر مشاهده ی مشارکتی درون نوعی چارچوب استقرایی از قبل تامین شده است.

در مردم نگاری محور یا کانون توجه شیوه ایست که از آن طریق افراد به نحوی منظم و قابل مشاهده با هم تعامل و تشریک مدساعی می کنند.چنین مطالعه ای مستلزم حضور فیزیکی و مداوم در دوره ای طولانی مدت است و متضمن مشاهده مستقیم برغی از اعضاء سازمان در حین فعالیت هایشان است.

گسترش مشاهده ی مشارکتی ویژگی محوری اکثر این نوع مطالعات است.

به موازات برسی نمونه ای از پژوهس مردم نگاری ، موضوعات قابل بحثی نظیر دسترسی به مطلعین،نقش محققان،طرح تحقیق،کار میدانی و تحلیل آن و همین طور اصول اخلاقی در مردم نگاری روشن تر خواهد شد.

در عین حال،مجموعه ای وسیع از شیوه ها برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد ولی شیوه غالب مشاهده مشارکتی است.

شامل

1- مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی

2- مشاهده آشکار و پنهان

3-مشاهده مستقیم و غیر مستقیم

 • مراحل پژوهش مردم نگاری

1- گزینش موضوع مورد بررسی

2- پیوستن به گروه مورد بررسی

داده های قوم نگاری به روش هایی مختلف تفسیر وتحلیل می شوند ، که برخی ازاینراه کارهای تحلیل محتوا ،  عبارت اند از :تیپ بندی، سوسیوگرام ها، واستعاره ها.

 

 • تیپ بندی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

روشی برای طبقه بندی رویدادها ، کنش ها ، اشیا، افراد ومکان ها به گروه های متمایز است.

مثال: افرادی که دریک پارک حضور دارند:

1- ان هایی که با دوستان وهمسایگان خود، براساس برنامه یی مشخص به پارک می ایند ف ورزش می کنند ، راجع به مسائل خانوادگی صحبت می کنند،این ها دارای یک شبکه ی روابط وسیع تر اند وبیش تربه هم اعتماد دارند.

2- گروهی ازافراد به تنایی می آیند، ولی چون روزهای متمادی افراد آشنا را می بینند،با هم سلام وعلیک وگفت وگو می کنند واحتمالا آدرس منزل وتلفن می دهند ، تاارتباط ها بیش تر شود. این افراد درحد خیلی جزئی ارتباط شان حفظ می شود.

3- گروهی از افراد ، به تنهایی می آیند ف به دیگران کاری ندارند، ورزش می کنند، ومی روند.

پارک امدن برای هرسه گروه ،تجدید قوای جسمانی وروحی است ، ولی برای گروه اول تجدید وتقویت وتقویت شبکه ی روابط اجتماعی نیز هست.

 • سوسیوگرام ها

برای ارزیابی ساختارهای ارتباطی ، هم چون سلسله مراتب ف شبکه های دوستی،و فرقه ها است وبا این نمودارها می توان الگوی دوستی ، شبکه های اجتماعی ، روابط کاری وفاصله های اجتماعی را بررسی کرد ودانست که مردم تا چه حد با یکدیگر انس می گیرند.

 

معرفی افراد هم رده ی مثبت

معرفی هم کاران منفی

روش ارزیابی هم قطاران

 

 • استعاره ها یا نمادها

راه برد دیگر، استفاده از استعاره ها(ریچاردسون 1994، بیلی1996) است. وقتی می گوییم موی سر او مثل مخمل ، نرم است، از استعاره استفاده کرده ایم واستعاره هایی که مطابق با محیط پژوهش باشند، به پژوهش گر کمک می کنند دیدی متفاوت داشته باشد. اندیشیدن به استعاره ها روشی مفید برای فکر کردن روی مطالب است.

 

 • تئوری مفهوم سازی بنیادی

تئوری مفهومسازی بنیادی یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب می شود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها،شکل می گیرد.این استراتژی از نوعی رویکرد استقرایی بهره میگیرد.

این استراتژی پژوهش بر سه عنصر:"مفاهیم"،و"مقوله ها(طبقه ها)""قضیه ها"یا آنچه که از ابتدا "فرضیه"نامیده می شد،استوار است.

در تئوری مفهوم سازی بنیادی جمع آوری داده ها، تحلیل و شکل گیری تئوری با یکدیگر ارتباط متقابل دارد.

 • در فرآیند تحلیل تئوری مفهوم سازی بنیادی سه فرآیند وجود دارد.

این سه فرآیند عبارتند از:کدگذاری باز ، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی.

"کدگذاری"باز بر مفهوم داده ها به عنوان ابزار تعیین مقوله ها مربوط و مناسب استوار است. کدگذاری محوری اغلب زمانی استفاده می شود که "مقوله محوری"یا مقوله ها را تئوری به هم پیوند می دهد،مشخص می شود.

تئوری مفهوم سازی بنیادی برای جمع آوری،تحلیل و نظریه پردازی بر اساس داده ها،رویه های نظامند را در پیش می گیرد و به کیفیت تئوری ظهور یافته نیز توجه دارد.

 

 • شباهت و تفاوتهای تئوری مفهوم سازی بنیادی نسبت به سایر روش شناسی های کیفی

 

شباهت

 

تئوری مفهوم سازی بنیادی با دیگر شیوه های انجام پژوهش کیفی شباهت های دارند ازجمله:

1.منبع جمع آوری داده ها مشابهند:مصاحبه ها و مشاهدات میدانی،مستندات نظیر یاداشت های روزانه، نامه ها،بیوگرافی ها،دست نوشته ها،گزارشهای تاریخی،مطالب روزنامه ها و دیگر رسانه ها و نوارها ویدیویی.

2.نظریه پردازی تئوری مفهوم سازی بنیادی می توانند مانند پژوهشگران کیفی از داده ها کمی یا ترکیب فنون تحلیلی کمی و کیفی بهره برداری کنند.

3.نظریه پردازان تئوری مفهوم سازی بنیادی مانند دیگر پژوهشگران کیفی،کانونهای معمولی را بهخ هدف مطالعه رفتار انسان تعریف مجدد کردهاند.

4.مانند سایر روش شناسی ها،نظریه پردازان تئوری مفهوم سازی بنیادی بر تفسیر آنچه مشاهده،شنیده و یا خوانده می شود،تاکید دارند.

 

تفاوتها

تفاوت عمده بین این روش شناسی و دیکر رویکردها نسبت به پژوهش کیفی،تاکید آن بر شکل دهی یا تدوین تئوری است.

 کلینیک تحقیقات بازار دپارتمان تحقیقات بازاریابی  ایران

http://marketingresearch.persianblog.ir/

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

http://imrc.mihanblog.com/

http://imrd.blogfa.com/

 

 

 • فرآیند تدوین تئوری مفهوم سازی بنیادی

 

برای تدوین تئوری بنیادی پنج مرحله ی تحلیلی(ولی نه الزاما متوالی)وجود دارد:

1.طرح پژوهش

2.جمع آوری داده ها

3.تنظیم داده ها

4.تحلیل داده ها

5.مقایسه با متون

"کیفیت پژوهش"یعنی روایی سازه،روایی درونی،روایی بیرونی وپایایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

روایی درونی بیانگر اعتبار یا"ارزش حقیقی"یافته های پژوهشی است."روایی برونی"مستلزم شکل دهی قلمروی است که یافته های پژوهش بتواند در آن تعمیم داده شود.

 

 • پژوهش موردی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

 

پژوهش موردی یکی از متداولترین استراتژی های کیفی مورد استفاده در مطالعات مدیریت و سازمان است.

مطالعه ی موردی نوعی پژوهشی تجربی است که:

پدیده های زمان حال را در بستر زندگی واقعی شان برسی می کند خصو صا زمانی که مرزهای بین پدیده و بستر آن به طور واضح مشخص نیستنمد.

پژوهش مطالعه ی موردی می تواند بر اساس پیش فرض های فلسفی بنیادی پژوهشگراثبات گرا، تفسیری یا انتقادی باشد.

 • مطالعه موردی(مورد پژوهی)power point
 • مطالعه موردی چیست؟

 

تحقیقات موردی شامل نوعی برسی تفصیلی(همراه با داده های اطلاعاتی در یک دوره زمانی)از یک یا چند سازمان یا از گروههای درون سازمانی است که به هدف ارائه ی تحلیل از زمینه و فرآیندهای دخیل در پدیده ی مورد برسی انجام می شود.

(عموما تحلیل استقرایی بر فرآیندها در بستر اجتماعی شان متمرکز است)

رویکرد مطالعات موردی یک شیوه یا روش نیست بلکه نوعی استراتژی پژوهشی است.

درون این استراتژی،روشهای یا شیوه های متعددی مورد استفاده قرارمی گیرد و ممکن است این روشهاکمی،کیفی یا هر دو باشند،اگر چه بنا به نوع پرسشها یا سوالهاروشها و فنون مشخص می شوند ولی عمو ما بیشتر این فنون کیفی هستنید.یکی از این از این فنون مشاهده مشارکتی است.

در مطالعه موردی مصاحبه های بیشتر برای برسی عمیق شرایط خواص سازمان و رابطه بین رفتار سازمانی و بستر خواص آن استفاده می شود،در حالی که در مصاحبه های پیمایشی تاکید بر مقایسه های پدیده ای از قبل تعیین شده بین سازمانهاست.

 

 • ماهیت مطالعات موردی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

روش های مطالعه موردی شامل جمع اوری نظام مند اطلاعات راجع به شخص موقعیت اجتماعی ف رویداد ویا یک گروه است که به پژوهش گر اجازه می دهد چه گونگی عمل کرد یا کرکرد ان ها را به گونه یی مؤثر دک کند؛ درواقع، مطالعهی موردی ، رویداد یا فن جمع آوری داده ها نیست ف بلکه روی کردی روش شناختی است ، که شامل چندین شیوه ی جمع اوری اطلاعات می شود وروی سناد،تاریخ شفاهی ،مصاحبه های عمیق ومشاهده ی شرکت کنندگان و مشارکت با ان ها تمرکز می کند. مطالعات موردی ممکن است شامل نکاتی کلی شود؛ مثلا پژوهش گر به جنبه یی خاص اززندگی فرد بپردازد، زندگی اجتماعی این افراد را ارزیابی کند، ویا تجربه ها ، نقش ها وانگیزه هایی را که برروی رفتار آن ها درجامعه تاثیر گذاشته است ،مورد بررسی قرار دهد؛بنابراین ،در مطالعه ی موردی ف هم به افراد منحصر به فرد وهم به برنامه و برنمه ریزی های خاص پرداخته می شود.

 

مطالعه موردی فردی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

یکی از مسائل مهم درپژوهش ها این است که باید گستره ی زندگی اجتماعی مورد نظر را مشخص کنید.درمطالعه ی موردی فردی ،گاه با یک مصاحه ی طولانی پاسخ ها را به دست می آوریم وگاه لازم است چندین مصاحبه انجام دهیم یا به جمع اوری چند مشاهده ی هدایت شده،یادداشت های میدانی ، رونوشت اسناد،وسایر اطلاعات بپردازیم.

 

استفاده ازاطلاعات مصاحبه در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

درمطالعات موردی مصاحبه ومشاهده ،منابع مستند،جمع اوری اطلاعاتی از قبیل تولد،ازدواج ، طلاق، املاک ، ووضعیت تحصیلی، ومرتب کردن اسناد رسمی مانند سوابق پلیس ، اسناد دادگاه ها و ارزیابی گزارش ها ، منابعی ارزشمند هستند.

 

استفاده از اسناد شخصی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

داده ها طبقه بندی شده ی مربوط به زندگی نامه شخصی، خاطرات ، نشریه ها، نامه ها،یادداشت هاف وتجهیزات عکس برداری وفیلم برداری ،اسنادی شخصی ومربوط به تجارت شخصی اند.

 

مطالعات موردی باطنی ، ابزاری ، وجمعی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

استیک(1994؛1995)می گوید پژوهش گران هدف های گوناگونی را برای مطالعات موردی درنظر دارند، که می توان ان هارا به سه دسته باطنی ، ابزاری ، وجمعی تقسیم کرد.

 

مطالعات موردی باطنی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

این دسته از مطالعات ف نه به خاطر این که خصوصیات یا مسئله یی خاص مد نظر است ، بلکه زمانی انجام می شوند که پژوهش گر می خواهد مورد ویژه یی را، به دلیل منحصر به فرد بودن ، بهتردرک کند.

 

مطالعات موردی ابزاری در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

مطالعات موردی ابزاری باعث بهبود تبیین تئوریک می شوند.مطالعات موردی ابزاری ، بیش تر به صورت بررسی های عمیق صورت می گیرد تا پژوهش گر بتواند بعضی مسائل و سوال های تئوریک خارجی را بهتر بفهمد واز آن جا که پژوهش گران، علایقی متعدد دارند، نمی توان حد ومرزی بین مطالعات موردی ابزاری وباطنی قائل شد.

 

مطالعات موردی جمعی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

این دسته از مطالعات ، به پژوهش گسترده درچندین مطالعه ی موردی ابزای گفته می شود وانتخاب آن ، برای درک بهتر وتوانایی نظریه پردازی در زمینه یی وسیع تر صورت می گیرد.

 

انواع طراحی مطالعات موردی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

((طراحی برای مطالعات موردی به شکل های مختلفی ، مثل مطالعات موردی اکتشاف، تبیینی، وتوصیفی انجام می شود.)) این سه روی کرد ممکن است جداگانه یا چندگانه باشند، که به بررسی هرکدام از آن ها می پردازیم.

 

مطالعات موردی اکتشافی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

این نوع از مطالعه با ان که ممکن است مقدمه ی یک پژوهش علمی ـ اجتماعی باشد ، باید دارای چهارچوبی سازمانی باشد که قبل از پژوهش ایجاد شده است؛ دراین حالت ، جمع اوری اطلاعات وکارمیدانی ممکن است قبل از تعریف پرسش پژوهش انجام شود. این نوع از پژوهش،هنگامی که برای پژوهش های جامع ، برنامه ریزی انجام می شود ، ممکن است به عنوان راهنما مفید باشد.

 

مطالعه ی موردی تبیینی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

مطالعه موردی تبیینی ،برای پی بردن به علت ومعلول ، به ویژه درپژوهش های پیچیده ی سازمان ها واجتماعات ، ویافتن متغییرهایی برای بررسی تاثیرات ،مفید است وبا راه کار تطبیق الگویی پیشنهاد شده به وسیله ی یین و مور(1988) انجام می شود.تطبیق الگویی وضعیتی است که اطلاعاتی متعدد از یک مورد را به گزاره های تئوریک ربط می دهد.

 

مطالعات موردی توصیفی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

پژوهش گر درکشف مورد توصیفی ، یک تئوری توصیفی ایجاد م کند واز طریق آن تمام چارچوب های مورد استفاده پژوهش گران را تثبیت می کند، این روی کرد برای تبیین وشناسایی جهت گیری ، قبل از اعلام پرسش های پژوهش ،صورت می گیرد وپژوهش گر ماهیت واحدهای پژوهش را قبل از پژوهش مشخص می کند. برای ایجاد طراحی های رسمی پژوهش های مطالعه ی موردی ، پنج مرحله توصیه می شود؛

1- پرسش های پژوهش : درپرسش های پژوهش برای مطرح کردن ((چه گونه)) و((چرا)) هدایت می شویم.

2- گزاره ها یا چهار چوب های تئوریک

3- شناسایی واحدهای تحلیل: درواحد تحلیل معلوم می شود که پژوهش روی فرد انجام می شود یا گروه.

4- ارتباط منطقی اطلاعات با گزاره ها(یا تئوری) ومعیار های تفسیر یافته ها.ایت تئوری هم چنین ، به موضوعاتی که اید درخلال تحلیل بررسی شوند، وبه پیوند بین سوال پژوهش ، گزاره ها (تئوری) ومعیار تحلیل نیز می پردازد.

مزیت علمی مطالعات موردی

این امتیاز بستگی به توان اکتشاف دارد و می توان زمینه یی برای ایجاد فرضیه های بعدی باشد.

 

عینیت و روش موردی

برای بسیاری از پژوهش گران ، هینیت یعنی توانایی پژوهش گر برای ابراز رویه هایی که برای دیگران نیز قابل تکرار باشد وبه همین دلیل است که نتایج وروش پژوهش گر برای به چالش کشیدن سایر خوانندگان،ارائه می شود.

قابلیت تعمیم دادن

مسئله ی دوم ، سوال درمورد قابلیت تعمیم دادن است. بدیهی است پژوهشی که روی یک نهاد یا گروه انجام می شود برای درک بهتر کلیه نهادهای دارای خصوصیات مشابه نیز می تواند مورد استفاده باشد وتعمیم دادن برخی نکات در پژوهش ها مفید واقع می شود.

 

 • مطالعات موردی سازمان ها

مطالعات موردی سازمان ها یعنی جمع اوری اطلاعات منظم از سازمان ها به وسیله ی پژوهشگر وبه منظور بینش یافتن نسبت به آن سازمان. این نوع از پژوهش، کلی است واهمیتی یکسان برای هر جنبه از سازمان قائل می شود.

 

 • تحلیل داده های کیفی

پژوهش گران برای تحلیل داده ها از روش هایی گوناگونی استفاده می کنند، که میلز و هابرمن (1994) ان ها را به سه روی کرد عمده ی تفسیری ، انسان شناسی اجتماعی ، وپژوهش اجتماعی هم کارانه  تقسیم کرده اند.

 

روی کرد تفسیری در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

 این روی کرد به پژوهش گر اجازه می دهد که کنش اجتماعی وفعالیت انسانی را به عنوان یک متن ، ومجموعه یی از نمادهای  با معانی خاص ببیند. برای تحلیل مصاحبه ها واطلاعات مشاهده یی ، می توان آن ها را به متن تبدیل کرد وبسته به جهت گیری تئوریک طرح ، آن ها را تحلیل کرد.

ابزار لازم را برای کشف عملی معانی ، درک ها، وکنش ها فراهم می کند.

 

روی کرد انسان شناسی اجتماعی در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

این پژوهش گران برای جمع آوری داده ها، از انواع مختلف مطالعه ی موردی و میدانی استفاده می کنند وبا افراد زیادی کنش متقابل و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم دارند؛بنابراین ، علاوه بر دست یابی به دیدگاهی خاص نسبت به مطالب جمع آوری شده، فهم ویژه یی از افراد مورد مطالعه پیدا می کنند و درمی یابند که این افراد ، چه طور دنیای اجتماعی خودشان را تفسیر می کنند.

این پژوهش گران ، روی کردی مردم شناسی ـ اجتماعی را ، که معمولا به تنظیم رفتار درزندگی روزمره ، کاربرد زبان ، آداب ورسوم ، وروابط انسان ها علاقه مند است ، به کار می برند وبه شناسایی وتبیین راه های مورد استفاده وعمل مردم در مجموعه های خاص ،شیوه ی درک مسائل، گزارش ها، اقدامات،ومدیریت امورزندگی روزمره می پردازند.

 

روی کردهای پژوهش اجتماعی هم کارانه در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

دراین روش ، پژوهش گر برای انجام اقدامی خاص با دیگران هم کاری می کند وپس از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به همراه شرکت کنندگان ، از آن ها برای فهم یک وضعیت ، حل یک مسئله وکسب رضایت از بعضی تجربیات میدان استفاده می شود. این راه بردهای تحلیلی،بسیار شبیه به روی کردهای انسان شناسی اجتماعی وتفسیری است.

برخی جنبه های پژوهش درتحلیل های کیفی مرتب روی می دهد ،که مراحل آن به صورت زیر است:

- جمع آوری اطلاعات وتبدیل آن ها به متن(مثلا یادداشت های میدانی ، رونوشت های اصلی ، ودیگر)؛

- تحلیل رمزها، شناسایی آن ها دراطلاعات ، وپیوست آن ها به یادداشت ها وصفحه های نوشته های اصلی ؛چ

- تبدیل رمزها به مقوله های مورد نظر؛

- تنظیم مطالب طبق این موضوع ها وشناسایی عبارت ها ، الگوهای مشابه ، وروابط مختلف؛

- بررسی مطالب مرتب شده ، ومشخص کردن الگوهای معنایی و فرآیندها؛

 

 • روش های تحلیل داده ها در تحقیقات بازاریابی ، برند، تبلیغات و فروش

1- هرمونتیک

2.نشانه شناسی

3- حکایت

 

"هرمنوتیک"،پایه و اساس فن و تکنیک تحلیل محتوا است.در زبان و ادبیات فارسی هرمنوتیک را به"علم تفسیر"،"علم تاویل"وحتی"هنر تاویل"ترجمه کرداند .تاویل،راهیابی به معنای باطنی و نهانی متن است. لذا بنیان هرمنوتیک بر تفسیر و تاویل است و پیشینه اش به گذشته های دور به روزگار خواندن و شرح متون مقدس هندیان،پارسیان،یونیان و ادیان سامی باز می گردد.

 

هرمونتیک را هم می توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روشی خواص از تحلیل مطمح نظر قرار داد.

هرمونتیک عمدتا با معنای یک متن یا قیاس متنی سروکار دارد ( نمونه ای از قیاس متنی یک سازمان ( سازمان خود نوعی متنی محسوب می شود ) است که پژوهشگر برای درک کتبی یا شفاهی وارد آن شود ) پرسش اساسی در  هرمونتیک این است : معنای این متن چیست؟ تیلور اظهار می دارد " در هرمونتیک ، هدف از تفسیر ، روشن ساختن و معنا بخشی به پدیده ی مورد مطالعه است.

هدف تحلیل هرمونتیک بر تلاش برای معنا بخشی به کل سازمان و رابطه ی بین افراد ، سازمان و پدیده ی مورد بررسی متمرکز است.

 کلینیک تحقیقات بازار دپارتمان تحقیقات بازاریابی  ایران

http://marketingresearch.persianblog.ir/

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

http://imrc.mihanblog.com/

http://imrd.blogfa.com/

 

 

 

 • توصیف روش هرمونتیک

هرمونتیک به مطالعه متون تاریخی،خصوصا متون مقدس می پرداخته است.

در فرآیند هرمونتیک هفت مرحله وجود دارد. در وهله نخست،پژوهشگر درک و فهم مبهم و ناروشنی از اسناد در دسترس دارد.

مرحله دوم ارتباط دادن این موضوعات مجزا به یکدیگر است تا ببینیم آیا موضوعی محوری وجود دارد که سطح بالاتری از فهم موضوعات فرعی متناقص را فراهم می کند.

مرحله سوم گروهبندیهای خاصی از متن شکل می گیرند که دارای نوعی وحدت و اشتراک درونی معنا هستند.

مرحله چهارم در تجزیه و تحلیل اسناد سازمان، مرحله انتقادی است.

مرحله پنجم بازبینی روایی یعنی آموزش پژوهشگران دیگر در روش هرمونتک به منظور تایید یافته هاست.

مرحله ششم متن سازی مجدد و استفاده از داده های اطلاعاتی دیگر برای رعایت گثرت گرایی در جمع آوری داده های اطلاعاتی شروع می شود.

گام نهایی این است که چه اسنادی به عنوان نمونه انتخاب شوند و به عنوان مفاد موردی در گزارش های شرکت،اسناد تحقیقات و همایش ها مورد استفاده قرار گیرند.

 

 • مراحل روش هرمونتیک

 

مرحله1:دستیابی به اسناد سازمان

 

 

مرحله2:بازبینی اعتبار و قابلیت اعتماد داده های اطلاعاتی

 

 

مرحله 3:درک و فهم اسناد

 

 

مرحله4:تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی

 

 

مرحله5:بهره برداری از داده های اطلاعاتی حاصله

 

2.نشانه شناسی

نشانه شناسی عمدتا به معنای علائم و نمادها در زبان توجه دارد . ایده ی اساسی آن است که که کلمات و علایم می توانند به طبقه ها یا مقوله های مفهومی اولیه نسبت داده شوند یکی از شکلهای مهم نشانه شناسی "تحلیل محتوی " است . کریپ پندروف (1980)تحلیل محتوا را " به عنوان نوعی فن پژوهشی برای ایجاد مراجع معتبر و تکرار پذیر از داده های متون تعریف می کند." شکل دیگر نشانه شناسی " تحلیل محاوره1 " است. در تحلیل محاوره، فرض می شود که معانی در متن مبادله ی کلمه ها شکل داده می شوند شکل سوم "نشانه شناسی "، "تحلیل گفتمان2" است. تحلیل گفتمان بر مبنای هر دو تحلیل یعنی ، تحلیل محتوا و تحلیل محاوره انجام می شود اما بر "بازیهای زبان3" استوار است.

 

 • تحلیل محتوا

تعریف تحلیل محتوا

 • کاپلان اظهار میدارد:"روش تحلیل محتوا معناشناسی آماری مباحث سیاسی است".
 • بارکوس معتقد است که تحلیل محتوا،به معنای علمی پیامهای ارتباطی است.
 • در تعریفی فراگیرتر،تحلیل محتوا را مرحله ای از فرایند اطلاعاتی دانسته که به وسیله آن محتوای اتباطات با استفاده از به کار گیری مجموعه ای از قوانین طبقه بندی شده و نظامند،تغیر و تبدیل می یابد و به صورت داده ها خلاصه شده و قابل مقایسه در می آید.

این فن در جستجوی دریافت جنبه های ادراکی و احساسی پیامها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است.

 

 • روشی است که به کمک آن سعی می شود از مصاحبه ها،مشاوره ها،انواع آزمونها،سخن گفتن، حرکات حسی-حرکتی و عاطفی و یا هر عنصر دیگری که راهگشای فهم و درک فرد باشد،به اطلاعاتی دست یافت که مبنای کشف پاسخ سئوالات پژوهش و برسی فرضیه ها قرارگیرد.تحلیل محتوا فنی است که امروز در تمامی زمینه های علوم اجتماعی و انسانی،بخصوص روانشناسی،جامعه شناسی،سیاست،تبلیغات،ارتباطات و...و کاربردیافته ها و مورد استفاده ی فراوان پژوهشگران قرار گرفته است.

 

 • ·         موضوعات کمیت و کیفیت در تحلیل محتوا

 

در تحلیل محتوا علاوه بر این که عینیت،انتظام و عمومیت از ویژگیهای مشخصه ی تحلیل محتوا هستند و در این باره توافقی عمومی وجود دارد،دو شرط کمیت و کیفیت در متون اخیر تحلیل محتوابحث و قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده اند.

 • بزخی نیز تحلیل محتوا را با بیان عددی مقوله ها یکسان دانسته اند. از نظر آنها"هدف تحلیل محتوا،طبقه بندی محتوا پیامهای ارتباطی در عبارتهای عددی است که از عبارتهایی با قضاوتهای کم و بیش احساس دقیقتر است"

همه موارد قابل کمی کردن هستند.ما حتی می توانیم ابیاتی از شعر حافظ را دست کم بر حسب رجحانهای شخصی خود رتبه بندی کنیم.

 • برای تحلیل محتوا مراحل مختلفی طی می شود از جمله این مراحل می توان سه مرحله عمده زیر را    ذکر کرد:

1- مرحله قبل از تحلیل(آماده سازی سازماندهی)

2- برسی مواد(پیام)

3- پردازش نتایج

 

 • تحلیل محتوا به عنوان یک راه کار

درتحلیل محتوا، پژوهش گران محصول ارتباطات اجتماعی رابررسی می کنند؛مثلا از نظر آن ها ، اسناد ودست نوشته های مطالب شفاهی ، به معنای را ه کاری است که به طور سیستماتیک وعینی ویژگی های پیام ها را شناسایی کند ( هولستی 1968)؛ بنابراین ، هرمطلب قابل تبدیل به متن ، اعم از عکس ها ، نوارهای ویدئویی ، واز این دست مطالب ، دراین تحلیل استفاده می شود.

 • نکات مهم در تحلیل محتوا

درتحلیل محتوا به عناصر اصلی پیام ها نوشته شده ، مانند کلمات یا واژه ها، مضمون ها، شخصیت ها ، پاراگراف ها ، اقلام ، مفاهیم ، واصول معنایی باید توجه کرد.

واژگان: واژه کوچک ترین واحد مورد استفاده درتحلیل محتوا است

مضمون ها: مضمون می تواند یک جمله ی ساده ، یا رشته یی ازکلمات با موضوع واحد باشد.

شخصیت ها:دربرخی پژوهش ها ، شخصیت ها مهم اند. دراین حالت به جای شمارش واژگان خاص ، صحبت از شمارش تعداد دفعات مطرح شدن یک شخصیت خاص است .

پاراگراف ها:پاراگراف ، عنصر اصلی تحلیل محتوا است ؛ زیرا طبقه بندی افکار گوناگون ارائه شده ، مشکل است.

اقلام : یک قلم کل ، بخشی از پیام فرستنده است، که می تواند یک کتاب کامل ، نامه ، سخنرانی، دفتر خاطرات ، روزنامه، ویا مصاحبه ی عمیق باشد

اصول معنایی: در نوعی تحلیل محتوای شناخته شده به عنوان سمانتیک، پژوهش گران به نوع وتعداد کلمات مورد استفاده وتاثیر آن ها می پردازند؛ هم چنین ضعف و قوت واژگان وفضایی که درجمله ایجاد می کنند نیز مورد توجه قرار می گیرد.

ترکیب این عناصر: دربیش تر مواقع ، پژوهش گر سعی می کند از همه ی عناصر تحلیلی با هم استفاده کند؛ مثلا برگ (1983) برای تعریف کردن برخی واحدهای اجتماعی یهودیان ، نکته ها وپاراگراف ها را با ترکیب کرد.

واحدها ومقوله ها

فرآیند تحلیل  محتوا با کنش متقابل ، به وسیله ی بررسی خصوصیات محتوا، و اجرای قوانین صریح برای شناسایی وثبت این خصوصیات انجام می شود. مقوله های موجود درداخل محتوا ، رمزهایی براساس ماهیت پژوهش و اطلاعاتی ویژه اند (مثلا آیا موضوع پاسخ های سوالات باز وبسته اند یا ستون های روزنامه ها و دست نوشته های تلویزیون وموارد دیگر) که همانگونه که در همه ی روش های پژوهش دیدیم، مفهوم سازی وعملیاتی شدن آن ها مستلزم فعل وانفعال بین جنبه های تئوریک ومشاهده های تجربی است.

 

طبقات ومقوله ها

برای شناسایی طبقات و مقوله ها درتحلیل محتوای استاندارد ، سه روش عمده ی طبقات متعارف ، طبقات مخصوص ، وطبقات تئوریک وجود دارد ، که برای بحث درمورد یافته های پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند.

 

طبقات متعارف

طبقات متعارف دریک فرهنگ ، به طور عام وجود دارند وبه صورت مجاز به وسیله ی هر فرد ،برای مشخص کردن وجود تمایز افراد ، اشیا، و رویدادها(سن وسال حنسیت، مادر،پدر ، ومعلم ) به کار می روند.

 

 

 

 

طبقات مخصوص

طبقات مخصوص به وسیله ی اعضای گروه ها به طور مشخص مورد استفاده قرار می گیرند و وجوه تمایز برخی افراد ، اشیا،و رویدادها را در حوزه ی محدود خود مشخص می کنند.

 

رمز گذاری باز

1- پرسیدن مجموعه پرسش های هماهنگ؛

2- تحلیل دقیق داده ها؛

3- قطع روند رمز گذاری برای نوشتن یادداشت های تئوریک؛

4- مطرح نکردن هیچ فرض تحلیلی مربوط به متغیرهایی سنتی مثل سن ، جنسیت وطبقه ی اجتماعی ؛ مگر این که داده ها نشان دهند که آن ها با یک دیگر ارتباط داشته اند.

 

 • نقاط ضعف وقوت فرآیند تحلیل محتوا
/ 0 نظر / 226 بازدید