تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

یکی از قویترین ابزار های موجود برای مدیرن بازاریابی تحقیقات بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی در گذشته عبارت بود از روش جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات برای کمک به مدیران در اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی. این تعریف براین نکته تکیه دارد که تحقیقات بازاریابی از طریق جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن،به تصمیم گیریهای مختلف بازاریابی کمک می کند.اما در دهه 1990،تحقیقات بازاریابی یکی از اجزای مکمل مراحل تصمیم گیری تلقی شد به همین دلیل تعریف جدید آن جامعتر است. انجمن بازاریابی امریکا جدیدترین تعریف ار تحقیقات بازاریابی زا به این شرح عرضه کرده است:
تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیتهایی که ارتباطات لازم را بین مصرف کنندگان، خریداران،عامه مردم و مدیران بازاریابی،از طریق تبادل اطلاعات برقرار می کند.از این اطلاعات در تجریه وتحلیل مسائل وبهره گیری از فرصتهای بازاریابی استفاده می شود. در تحقیقات بازاریابی،این نکات مورد توجه قرار می گیرد:الف)باید روشهای جمع آوری اطلاعات طرح ریزی شود ب)مراحل چگونگی کسب اطلاعات تنظیم وتکمیل شود ج)نتایج تجزیه وتحلیل شود د)نکات به دست آمده و چگونگی به کارگیری آنها در اختیار افراد ذی نفع قرار گیرد
/ 0 نظر / 101 بازدید