مطالب پی می برد، به مورد، آشنایی عمیق و درونی به دست می آورد. گاه مدت زیادی روی یک مورد کار می کند.

 

• صداقت پژوهشگر- صداقت پژوهشگر یک مسأله ی واقعی است. در تمام پژوهش های کیفی تا حدی اعتماد به پژوهشگر وجود دارد. از آن جا که پژوهشگر، خود در متن پژوهش است، برای این که از تأثیر باورها و نظرات پیشین یا فرض هایی که داشته است جلوگیری کند، ارزش های مورد بررسی را توضیح می دهد.

 

• نظریه پردازی حین پژوهش- تدوین نظریه، به هنگام فرایند گردآوری اطلاعات صورت می گیرد. این روش استقرایی است. مفهوم سازی و عملیاتی کردن نیز هم زمان با گردآوری داده ها و تحلیل ها صورت می پذیرد.

 

• فرایند و توالی – گذر گاه زمان، بخش جدایی ناپذیر در پژوهش کیفی است. پژوهشگران کیفی توالی رخدادها را مورد توجه قرار می دهند. از این رو می توانند تحول یک موضوع، پیدایش یک تضاد یا توسعه ی یک رابطه را مطالعه کنند. بنابراین، می توانند فرایند و روابط علّی مورد را شناسایی کنند.

 

• تفسیر این واژه به معنی نسبت دادن یک مدلول یا یک معنی منسجم و منطقی به چیزی است. از همین رو است که گزارش های پژوهش های کیفی معمولاً با جدول ها، نمودارها، تصویرها، نقشه یا پیکره ها همراه اند.

 

انواع پژوهش های کیفی بازاریابی و تحقیقات کیفی بازار

پژوهش های کیفی از طیف گسترده ای برخوردارند و می توانند در زمینه های مختلف علوم و علوم اجتماعی وارد و به اجرا گذاشته شوند. زمینه هایی همچون:

قوم نگاری ethnography؛ مردم شناسی anthropology؛ روش های تفسیری interpretive methods؛ بوم شناسی ecology؛ بررسی در موقعیت طبیعی naturalistic study؛ بررسی موردی case study و غیره.

هر یک از این پژوهش ها، با شیوه های گوناگون اعم از شناخته شده یا شناخته نشده ای که جنبه های ابتکاری هم به خود می گیرند قابل اجرا است. یکی از شیوه های شناخته شده که معروفیت و محبوبیت عام نیز به خود گرفته است، شیوه ای است با عنوان پژوهش بازاریابی در عمل، یا عنوان تازه تر اقدام پژوهی در بازاریابی که برخی از صاحب نظران به آن اطلاق کرده اند

 

/ 0 نظر / 36 بازدید