مراحل تحقیقات بازاریابی

پنج مرحله اصلی را می توان بصورت 3 مرحله کلی بصورت ذیل تقسیم بندی نمود

  • مرحله طراحی : شامل مرحله اول و دوم ( اکتشافی + تهیه پرسشنامه )
  • مرحله جمع آوری اطلاعات میدانی : شامل مرحله سوم
  • مرحله تجزیه و تحلیل و گزارش : شامل مرحله چهارم و پنجم

لازم به ذکر است که هر تحقیق، بررسی و آنالیز  شرایط خاش خود را دارد اگر تحقیق، بررسی و آنالیز ی با یک عنوان که تا بحال در شرکت متقاضی اجرا نشده باشد در خواست شود تمامی مراحل می بایست اجرا گردد تا اصول علمی تحقیق، بررسی و آنالیز  رعایت شده و از خطاهای تحقیق، بررسی و آنالیز  در امان باشیم .

 

عواملی که در هزینه های تحقیق، بررسی و آنالیز  تاثیر گذار است شامل موارد ذیل است

 

  • مساله تحقیق، بررسی و آنالیز  و اهداف
  • پیشینه تحقیق، بررسی و آنالیز
  • تعداد و نوع متغیرها
  • جامعه آماری (پراکندگی و دسترسی )
  • حجم نمونه ( دقت مورد نیاز )
  • تجزیه و تحلیل مورد نیاز

 

 

هزنیه کلی مراحل تحقیق، بررسی و آنالیز  بطور معمول بصورت ذیل است

مرحله اول :

از 2000000 ریال تا 20000000 ریال

مرحله دوم :

از 2000000 ریال تا 10000000 ریال

مرحله سوم:

هزنیه به ازای هر نمونه( پرسشنامه ) از 10000 ریال تا 200000 ریال

مرحله چهارم :

ورود اطلاعات به ازای هر پرسشنامه از 5000 ریال تا 20000 ریال

تجزیه و تحلیل از 4000000 ریال تا 50000000 ریال

مرحله پنجم :

از 2000000ریال تا 20000000ریال

 

نکته : متاسفانه در طرحهایی که بعضی از شرکتها ارائه می کنند که هزینه های آن بالغ بر 200000000 ریال می شود دیده شده است که هزینه طراحی پرسشنامه کمتر از 1000000 ریال اعلام شده است که این امر بسیار نا معقول است زیرا یکی از مهمترین بخش های تحقیق، بررسی و آنالیز  طراحی ابزار سنجش است که بعضی از شرکتهای تحقیق، بررسی و آنالیز  بازار که دارای سابقه زیادی هم هستند توجه لازم را نکرده و از پرسشنامه های از قبل تهیه شده که در تحقیق، بررسی و آنالیز شرکتهای دیگر استفاده شده است و یا اینکه پرسشنامه خارجی می باشد استفاده کرده اند که این خود باعث بالا بردن خطای مهم در تحقیق، بررسی و آنالیز  است حتی اگر هم پرسشنامه استاندارد شده ای باشد که در کشورهای خارجی استفاده می کنند می بایست اعتبار پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته شود و ضریب پایایی آن سنجیده شود . تحقیق، بررسی و آنالیز  مانند خیلی از فرایندها نیست که هر مرحله بصورت مجزا اجرا گردد و پس از تجمیع مراحل تحقیق، بررسی و آنالیز  کامل شود تحقیق، بررسی و آنالیز  نیاز به محقق دارد نه مجری . تحقیق، بررسی و آنالیز  یعنی جستجوی هدفمند با مراحل علمی امکان این وجود دارد که پس از طی دو مرحله از تحقیق، بررسی و آنالیز  به این نتیجه رسیده شود که مدلی که برای اجرای آن انتخاب شده است نادرست باشد و می بایست از ابتدا کار صورت گیردمنبع سایت جامع پویا

/ 0 نظر / 77 بازدید