کتاب تحقیقات بازاریابی ، تالیف و ترجمه علی خوبه

تحقیقات بازاریابی

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل

 شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش، استراتژی ها و مهارتهای تحقیقات بازاریابی، مهندسی بازاریابی، آنالیز و تحلیل بازار

 

تالیف و ترجمه:

علی خویه

www.khooyeh.com

مدرس دانشگاه، مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی

 


 

 • تعریف تحقیقات بازار یابی.. 14

  فعالیتهای اصلی در بازار یابی.. 14

  آمیخته بازاریابی.. 14

  وظیفه ی تحقیق در بازار. 14

  مدل تصمیم گیری (Decide) 14

  طبقه بندی تحقیق در بازار. 14

  تحقیقات منجر به حل مسئله. 14

  تحقیقات منجر به شناسائی مسئله. 14

   سازمان تحقیقات بازار یابی.. 14

  سیستم اطلاعاتی بازار یابی (Mis) 14

  انواع سیستمهای اطلاعاتی.. 14

  ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازار یابی.. 14

  سیستم پشتیبانی بازار یابی (DSS) 14

  ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی.. 14

  نقش تحقیقات در سیستم های اطلاعاتی بازار (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS. 14

  تفاوتهای (Mis) و (DSS) 14

  خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار یابی.. 14

  انواع طرح تحقیق.. 14

  طرح پانل.. 14

  تحقیقات علمی ( آزمایشگاهی ) 14

  انواع اطلاعات... 14

  انواع اطلاعات ثانویه. 14

  گزارش تحقیق.. 14

  ابزار و وسایل تحقیق.. 14

  ارائه طرح تحقیق.. 14

  تعبیر و تفسیرو گزارش یافته ها 14

صول پاسخگویی به مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 14

شیوه رفتار با مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 14

رضایت سنجی مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 14

نکاتی که در جلسه تحقیقات بازاریابی  باید رعایت کرد. 14

ویژگی های محل تحقیقات بازاریابی  بازاریابی فروش و تبلیغات... 14

تصمیمات اساسی تحقیقات بازاریابی ان بازاریابی فروش وتبلیغات... 14

مذاکره تحقیقات بازاریابی.. 15

اصول قبل از جلسه تحقیقات بازاریابی.. 15

اصول حین جلسه تحقیقات بازاریابی.. 15

اصول بعد از جلسه تحقیقات بازاریابی.. 15

شناسایی مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی.. 15

اطلاعاتی که مشتریان تحقیقات بازاریابی  مخفی می کنند.. 15

دلایل پنهان کردن اطلاعات توسط مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

ایجاد پیوند بین واحد های مختلف و تحقیقات بازاریابی.. 15

ایجاد پیوند بین استراتژی و مشتری... 15

منشور اخلاقی تحقیقات بازاریابی.. 15

سوگند نامه تحقیقات بازاریابی.. 15

هفت رفتار ضروری تحقیقات بازاریابی ان بازاریابی فروش و تبلیغات... 15

تحقیقات بازاریابی  رابطه ای... 15

عوامل روانشناختی تحقیقات بازاریابی.. 15

دلایل ترک تحقیقات بازاریابی.. 15

نقش تحقیقات بازاریابی  در بحران ها 15

تحقیقات بازاریابی  در شرایط سخت بازار. 15

ویژگی های تحقیقات بازاریابی  حرفه ای... 15

نمونه فرم های بازدید تحقیقات بازاریابی.. 15

نمونه مطالعات موردی... 15

تحقیقات بازاریابی  انرژی دهنده. 15

تحقیقات بازاریابی  انگیزه بخش.... 15

خصوصیات یک جلسه تحقیقات بازاریابی.. 15

مذاکرات حرفه ای تحقیقات بازاریابی.. 15

زبان بدن در تحقیقات بازاریابی.. 15

اصول فنی تحقیقات بازاریابی  مدیریت بازاریابی.. 15

تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط تحقیقات بازاریابی ان بازاریابی.. 15

تغییر نگرش مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

معاینه فنی مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

معاینه سیستم مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

معاینه مشتریان مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

معاینه کارکنان مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 15

معاینه واحد بازاریابی فروش و تبلیغات مشتریان تحقیقات بازاریابی  بازاریابی فروش و تبلیغات... 15

عارضه یابی اصول تکنیک ها مهارت روش... 15

مدل های عارضه یابی تحقیقات بازاریابی ان بازاریابی فروش و تبلیغات... 15

گردآوری و پردازش اطلاعات عارضه یابی.. 15

تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 16

نفوذ تحقیقات بازاریابی ان و تکنیک های نفوذ در مشتریان.. 16

تاسیس واحدتحقیقات بازاریابی  بازاریابی.. 16

شیوه های تعامل مالی با مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 16

واحداستراتژیک تحقیقات بازاریابی  بازاریابی فروش و تبلیغات... 16

ارتباط موثرتر با مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 16

ایجاد رابطه بین خواسته های مشتریان تحقیقات بازاریابی  و اجرای فرایندها 16

کنترل رفتار مشتریان تحقیقات بازاریابی.. 16

الگو های تحقیقات بازاریابی.. 16

طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی تحقیقات بازاریابی ان.. 16

تمایز تحقیقات بازاریابی.. 16

تحقیقات بازاریابی  مشارکتی.. 16

بازاریابی تحقیقات بازاریابی  و خدمات تحقیقات بازاریابی.. 16

جلسات دفاع تحقیقات بازاریابی ان.. 16

خط مشی های تحقیقات بازاریابی ان مدیریت بازاریابی فروش تبلیغات... 16

خط مشی های دفاعی تحقیقات بازاریابی ان.. 16

مطالعه موردی... 16

تحقیقات بازاریابی  بازاریابی جهانی.. 16

تحقیقات بازاریابی  جهت ورود اداره و ماندن در بازارهای جهانی.. 16

شناخت و پیش بینی بازارهای جهانی.. 16

تحقیقات بازاریابی  صادرات و واردات... 16

تحقیقات بازاریابی  خطوط تولید.. 16

تحقیقات بازاریابی فعالیت های پیشبردی... 16

تحقیقات بازاریابی  تبلیغات... 16

تحقیقات بازاریابی  اهداف تبلیغات... 16

تحقیقات بازاریابی  رسانه های تبلیغاتی.. 16

تحقیقات بازاریابی  روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومی.. 16

تحقیقات بازاریابی  قیمت گذاری... 16

تحقیقات بازاریابی  موسسات خدماتی.. 16

تحقیقات بازاریابی  برند و نام و نشان تجاری... 16

تحقیقات بازاریابی  کانال های توزیع.. 16

تحقیقات بازاریابی  بازاریابان.. 16

تحقیقات بازاریابی  کارکنان فروش... 16

تحقیقات بازاریابی  حقوق و مزایای کارکنان فروش... 16

تحقیقات بازاریابی  انگیزه. 16

تحقیقات بازاریابی  فروش مویرگی.. 16

عوامل اجتماعی و فرهنگی تحقیقات بازاریابی.. 16

گروه کانون در تحقیقات بازاریابی  مشتریان.. 17

تشکیل کمیته های مختلف برای مشتریان.. 17

جلسات آموزشی تحقیقات بازاریابی.. 17

دستور کار تحقیقات بازاریابی ان بازاریابی فروش تبلیغات... 17

اثربخشی تحقیقات بازاریابی  بازاریابی.. 17

تحقیقات بازاریابی  مدیریت بازاریابی فروش و تبلیغات موفق دنیا 17

تحقیقات بازاریابی  بازاریابی در 30 روز برای مشتریان خاص.... 17

نمونه قراردادهای تحقیقات بازاریابی  بازاریابی فروش و تبلیغات... 17

تفاوت ها و شباهت های تحقیقات بازاریابی ان بازاریابی با انواع دیگر تحقیقات بازاریابی.. 17

تفاوت تحقیقات بازاریابی  اروپایی ژاپنی و آمریکایی.. 17

تفاوت های نگرش به تحقیقات بازاریابی.. 17

پرسش های تحقیقات بازاریابی  در جلسات تحقیقات بازاریابی.. 17

تحقیقات بازاریابی  کارکنان فروش و بازاریابی.. 17

تحقیقات بازاریابی  پارتیزانی و چریکی.. 17

تحقیقات بازاریابی ان خلاق ویژگی های خصوصیات اصول مهارت و فرایندها 17

تکنیک های خلاق در تحقیقات بازاریابی  بازاریابی فروش و تبلیغات... 17

چرا باید تحقیقات بازار انجام دهیم؟. 17

تحقیقات بازاریابی چیست؟. 18

چرا تحقیقات بازاریابی ضروری است؟. 18

گستره تحقیقات بازاریابی: 19

الف) بررسی مصرف‌کننده یا بازار (Customer Research): 19

ب) بررسی رقبا (Competitor Research): 19

پ) بررسی عملیات شرکت (Company Resarch): 20

۱- بررسی سیستم‌های توزیع و فروش (Place/Distribution Research) 20

۲- بررسی تبلیغات و روش‌های پیشبرد فروش شرکت (Promotion): 21

۳- بررسی قیمت (Price): 21

۴- بررسی محصول (Product): 22

ت) بررسی محیط شرکت (Climate Analisis): 22

گام‌های اجرایی تحقیق بازاریابی: 22

مرحله ۱: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 23

مرحله ۲: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 23

مرحله ۳: تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 24

مرحله ۴: عملیات میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 25

مرحله ۵: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها 25

مرحله ۶: آماده کردن و ارائه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report): 26

ابعاد مختلف پروژه‌های بازاریابی: 26

تحقیقات بازاریابی در مقابل تحقیقات بازار. 28

ارزش اطلاعات‌.. 29

فرایند تحقیقات بازاریابی.. 29

تعریف مسئله: 30

طرح تحقیق: 30

• تحقیقات بازاریابی  اکتشافی.. 30

• تحقیقات بازاریابی  توصیفی.. 30

• تحقیقات علت و معلولی.. 30

۱- داده‌های فرعی.. 32

۲- داده‌های اصلی.. 32

طراحی پرسشنامه. 33

مقیاس‌های اندازه‌گیری.. 34

مرحله 1: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 34

مرحله 2: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 35

مرحله 3. تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 36

مرحله 4: عملیاتی میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 37

مرحله 5: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها 37

مرحله 6: آماده کردن و ارایه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report) 38

ابعاد مختلف پژوهش‌های بازاریابی: 38

شرایط محیطی (Climate): 39

رقبا (Competitor): 39

مصرف‌کننده (Customer): 39

شرکت (Company): 40

محصول (Product): 40

ترفیع (Promotion): 40

توزیع (Place): 41

قیمت (Price): 41

تحقِیقات بازاریابی و تفاوت آن با تحقیقات بازار. 42

طرح تحقیقات بازار چگونه شکل می‌گیرد؟. 43

طرح مطالعات شناخت بنگاه اقتصادی.. 43

ارزیابی رضایت مشتری، کارکنان. 43

بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی در صنعت (رتبه و سهم بازار) 44

برآورد تقاضا و پیش بینی فروش... 44

تحلیل محیط بیرونی بنگاه اقتصادی.. 44

ورود به کسب و کار جدید. 44

ورود محصول یا خدمت جدید به بازار (تست مفهوم) 45

ورود محصول یا خدمت جدید به بازار (تست محصول) 45

طراحی و تهیه سیستم فروش و بازاریابی.. 46

مراحل اجرایی تحقیقات بازاریابی.. 46

اهمیت تحقیقات بازار. 47

ضرورت توجه و اهمیت به تحقیقات بازاریابی.. 47

2 - منتخبی از کاربرد تحقیقات بازار. 49

قسمت اول: تحقیقات در مورد خصوصیات بازار. 50

بی‌اطلاعی از خصوصیات بازار احترام به هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند. نکات عمده‌ای که در  تحقیقات مربوط به خصوصیات بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد به شرح زیر است. 50

1. چه کسی محصول را مصرف می‌کند؟. 50

2. بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟. 50

3. چرا مصرف کنندگان محصول را می‌خرند؟. 50

4. محصول به چه تعدادی خریداری می‌شود؟. 50

5. بررسی عادات و رسومی که در مصرف محصول موثرند. 50

6. بررسی طرز فکر مصرف کنندگان. 50

7. بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف... 50

8. بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول. 50

9. بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان. 50

10. بررسی بازاریابی محلی.. 50

11. تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی.. 50

12. بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن. 51

13. تخمین وسعت بازار. 51

14. بررسی موقعیت شرکت در صنعت... 51

15. تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی.. 51

16. گروه‌بندی مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرف... 51

17. بررسی مصرف مشترک محصولات.. 51

18. بازار ضخیم و بازار نازک... 51

19. بررسی نفوذپذیری بخشهای مختلف بازار. 51

20. تعیین اهمیت نسبی موارد مختلف استفاده از محصول. 51

قسمت دوم: تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی فروش... 51

با پیش‌بینی صحیح مقدار فروش و رفع موانع به نواقص موجود می‌توان به هدف نهایی شرکت که همان افزایش فروش است رسید منظور از تجزیه و تحلیل فروش بررسی نتایج فروش است. نتایج فروش را می‌توان بر حسب چهار عامل منطقه، محصول، خریدار و اندازه سفارش مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. 51

قسمت سوم: تحقیقات در مورد محصول. 51

تحقیق در مورد محصول باعی کشف نواقص و محدودیتهای احتمالی قابل رفع شده که بدین طریق محصولاتی بهتر و بی‌نقص عرضه شود. 52

قسمت چهارم: تحقیق در مورد تبلیغات فروش شخصی.. 52

هدف تبلیغات هر چه باشد. ضروری است تهیه شود و با استفاده از ابزاری مناسب در اختیار اشخاص مورد نظر قرار گیرد و میزان تأثیر آن ارزیابی گردد. 52

الف) تحقیق در مورد محتویات تبلیغات.. 52

ب) تحقیق در مورد وسیله یا کانال تبلیغات.. 52

ج) تحقیق در مورد تأثیر تبلیغات.. 52

قسمت پنجم: تحقیقات در مورد توزیع محصول. 52

تحقیق در مورد توزیع محصول را در دو قسمت «تحقیقات در مورد کانالهای توزیع و تحقیقات در مورد توزیع فیزیکی محصول. 52

1- تحقیقات در مورد کانالهای توزیع. 52

الف) تعیین کانالهای توزیع بالقوه 52

ب) تشخیص امکان عملی بودن کانالهای توزیع بالقوه و تعیین کانالهای توزیع قابل استفاده 52

ج) مقایسه سود و کلی نسبی کانالهای توزیع «قابل استفاده» و تعیین کانال یا کانال‌های توزیع شرکت... 52

قسمت ششم: تحقیقات در مورد قیمت محصول. 53

3- نقش تحقیقات بازاریابی.. 53

انواع تحقیقات بازاریابی.. 55

●تحقیقات بازاریابی چیست ؟. 56

● انواع تحقیقات بازاریابی.. 57

● مواقع سودمندی تحقیقات بازاریابی.. 58

● انتخاب تیم تحقیقات بازاریابی.. 58

چرا باید تحقیقات بازار انجام دهیم؟. 59

گام‌های اجرایی تحقیقات بازاریابی.. 71

مرحله 1: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 72

مرحله 2: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 72

مرحله 3. تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 73

مرحله 4: عملیاتی میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 74

مرحله 5: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها 74

مرحله 6: آماده کردن و ارایه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report) 75

ابعاد مختلف پژوهش‌های بازاریابی: 76

هدف عمده تحقیقات بازاریابی.. 79

فصل دوم  تحقیق و ارزیابی بازار صادرات –. 100

جنبه های اصلی در تحقیق بازار: 105

اجزای تشکیل دهنده تحقیق بازار: 106

7- نتایج حاصله از تحقیقات بازاریابی.. 111

توسعه فروش: 114

توسعه محصول: 117

نام های تجاری: 123

نرخهای پیش فروشی.. 135

آمار. 136

نیاز به آمار برای تحلیل بازار. 136

طرح بازاریابی فروش: 140

پیش بینی بازار. 141

دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، برندینگ و مذاکره

موضوعات
درباره ما

تحقیقات بازار marketing research in Iran
 
ایمیل : khoooyehali@gmail.com
آمار بازدید

مشاور فروش/ مشاور برند http://negotiation.blog.ir/ مشاور بازاریابی

خدمات ما:
پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش.
مشاور بازاریابی و فروش
کانال تلگرام
راهکارهایی برای افزایش فروش شما

صفحه ی اینستاگرام

صفحه ی لینکدین
سایر موارد
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • کلینیک تحقیقات بازاریابی
 • کلینیک و آکادمی تحقیقات بازاریابی
 • دفتر تحقیقات بازاریابی ایران
 • سیستم تحقیقات بازاریابی ایران
 • تحقیقات فروش ، مشاور فروش ، مشاوره فروش
 • گزینش و مصاحبه با نیروهای فروش، به کارگماری نیروهای موثر فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، بررس
 • دوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شنا
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • marketingresearch.org
 • .marketresearch.com
 • Journal of Marketing Research
 • سمینارها و همایش های بازاریابی و فروش موفق
  شرکت مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 13سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......
  برگزاری بیش از صدها دوره، کارگاه آموزشی، سمینار و سخنرانی اجرایی و عملیاتی در شرکت ها و موسسات معتبر ملی و بین الملللی ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، فروشگاه، مدیریت پخش و توزیع، فروش مویرگی، هدفگذاری، تقسیم بازار، راه اندازی دپارتمان فروش وبازاریابی، کلینیک بازاریابی، برنامه بازاریابی و ....


  آموزش در محل کار شما

  چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی در محل:
  1- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی
  2- اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت
  3- هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی
  4- رضایت بیشتر مخاطبان، تمرکز مخاطبان، مشارکت بیشتر مخاطبان
  یادگیری= تغییر

  khooyeh@gmail.com

  09122991608

  دوره های تخصصی آموزش مذاکره
  آکادمی مذاکره ایران . Negotiation Academy
  آکادمی اصول و فنون مذاکره .  برخی از شرکت هایی که از خدمات گروه GMAS استفاده کرده اند
  برخی از شرکت هایی که از خدمات ما استفاده کرده اند

  کتاب های استاد علی خویه

  کتاب های بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ
  کتاب های استاد علی خویه

  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش
  مدیریت برند
  اسرار تجارت بین الملل
  بازاریابی املاک و مستغلات
  مشاور بازاریابی و فروش
  سبک های تبلیغاتی
  مدیریت استراتژیک تبلیغات
  تاکنیک ها وتبلیغات تبلیغات
  تبلیغات تریزی و شیوه ی حل خلاقانه مسائل بازاریابی و فروش
  راز تجارت
  مدیریت بازارسازی
  دکتری بازاریابی و فروش
  لینک ها
  مشاوران مدیریت

  تیم مشاوران مهندسی مدیریت  کانال بازاریابی

  کانال بازاریابی

  Marketing TV

  دروه ی جامع آموزش فروش و تکنیک های فروش
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای

  دروه ی جامع آموزش فروش و بازاریابی
  دوره های آزاد و MBA (مرکز آموزش­های کاربردی)
  دوره آموزش فروش و بازاریابی

  دروه ی جامع مهندسی برند
  مهندسی برند
  یک نام تجاری قوی می تواند در سراسر کسب و کار از منابع انسانی تا توسعه محصول و البته سهم بازار و جذب مشتری ارزش خلق کند، به همین علت سرمایه گذاری در نامهای تجاری و توسعه آن به عنوان یک اولویت استراتژیک در خیلی از شرکت ها در حال افزایش است.

  دوره های تریز، خلاقیت در بازاریابی و فروش و تبلیغات
  دوره ها خلاقیت در بازاریابی، فروش و تبلیغات


  دوره آموزشی مدیریت تریزی ( تکنیک های خلاقیت در مدیریت، بازاریابی و فروش)
 • مشاور فروش

 • برند و برندسازی brand

 • گروه gmas

 • آخرین مطالب
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ )
  » مدرس بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٥/٩/٢٢ )
  » علی خویه. مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی. رفتار مصرف کننده و جایگاه یابی positio ( ۱۳٩٥/٩/٢ )
  » مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی . علی خویه ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » آموزش تحقیقات بازاریابی، مدرس تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » دوره آموزشی تحقیقات بازار و رفتار مصرف کننده ( ۱۳٩٥/٤/۱۸ )
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » تحقیقات برند ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و... ( ۱۳٩٤/۳/۱۳ )
  » مشاور بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٤/۳/٦ )


  آموزش بازاریابی - مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ،مدیریت، تحقیقات بازاریابی
  گروه مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  معرفی مدیر عامل:مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش - با بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از 200 پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی .......
  www.khooyeh.ir
  تماس با ما:
  khoooyehali@gmail.com
  khooyehali@yahoo.com
  khooyeh@gmail.com
  09372991608
  09122991608

  سوابق گروه:
  ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش، مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش، تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی، استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی، مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش، پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش، تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش، تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید، بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان ، شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد، تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها، طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی، مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و ....
  شرکت مشاوره مدیریت gmas ، متشکل از اساتید برتر دانشگاه ها، مدیران عالی باتجربه و حرفه ای صنایع وسازمانهای مختلف، کارشناسان و متخصصان خبره، مدرن و به روز ایران و جهان، با سرپرستی مهندس علی خویه www. و با پشتوانه یک دهه تجربه و فعالیت مشاوره تحقیق آموزش و اجرا در زمینه مدیریت بازاریابی مهندسی فروش و نیز مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در سازمانهای ملی و بین الملی در صنایع مختلف تولیدی خدماتی صنعتی کشاورزی و ... از جمله شرکت های پخش توزیع فروش مویرگی ، بانک ، سرمایه گذاری ، مخابرات، تاسیسات، آموزش عالی، بیمه، کشاورزی، نفت و گاز، تولیدی، بازرگانی، صادرات و واردات، لیزینگ، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ... تاسیس شده است.هدف ما ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازاریابی و مهندسی فروش و برند با تمرکز بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در قالب ارائه راهکار، تعیین استراتژی، برنامه ریزی، پیاده سازی و آموزش با استفاده از متدلوژیها و تکنولوژیهای معتبر جهانی می باشد. وظیفه ما افزایش فروش و سهم بازار شرکت شما، استفاده بهینه از فرصتهای تجاری، کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و بهره مندی از سیستمها و راهکارهای نوین مدیریت بمنظور رویارویی با چالشهای پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد.