تحقیقات بازارسازی

بازارسازی

تکنیک ها، روشها و فرایندهای اجرایی بازارسازی و مشتری سازی

گردآوری وترجمه:

علی خویه

فهیمه احمدی

 

 

 

فهرست

یادداشت اسپانسر و سرمایه گذار 20

پیش‌گفتار مترجمین 21

مقدمه 21

دیباچه 22

آماده شدن برای بازارسازی 24

تعریف بازارسازی 24

هدف از بازارسازی 25

سطوح بازارسازی 25

الف: دیدگاه بازاریابی انبوه 26

ب: دیدگاه بازار بازارسازی  شده 26

پ: بازاریابی مبتنی بر بخشهای ویژه 26

ت: دیدگاه بازاریابی خرد 27

بازارسازی  و رابطة ساختار سازمانی با مشتری‌گرایی 28

1- بازارسازی  بر اساس فروش 29

2- بازارسازی  سازمانی 29

3- بازارسازی  غربالی 29

4- بازارسازی  استراتژیک. 30

الزامات بازارسازی 30

گروه بازارسازی 31

مزایای بازارسازی 31

فرایند بازارسازی


بازارسازی

تکنیک ها، روشها و فرایندهای اجرایی بازارسازی و مشتری سازی

گردآوری وترجمه:

علی خویه

فهیمه احمدی

 

 

 

فهرست

یادداشت اسپانسر و سرمایه گذار 20

پیش‌گفتار مترجمین 21

مقدمه 21

دیباچه 22

آماده شدن برای بازارسازی 24

تعریف بازارسازی 24

هدف از بازارسازی 25

سطوح بازارسازی 25

الف: دیدگاه بازاریابی انبوه 26

ب: دیدگاه بازار بازارسازی  شده 26

پ: بازاریابی مبتنی بر بخشهای ویژه 26

ت: دیدگاه بازاریابی خرد 27

بازارسازی  و رابطة ساختار سازمانی با مشتری‌گرایی 28

1- بازارسازی  بر اساس فروش 29

2- بازارسازی  سازمانی 29

3- بازارسازی  غربالی 29

4- بازارسازی  استراتژیک. 30

الزامات بازارسازی 30

گروه بازارسازی 31

مزایای بازارسازی 31

فرایند بازارسازی 32

نکات کلی 37

مسئوولیت اجتماعی سازمانها 37

اخلاقیات و تحقیقات بازریابی 38

نقشة بازار (گام اول) 41

تهیة نقشة بازار 41

شناسایی نقاط پیوندی که باید در آنها بازارسازی  انجام شود (نقاط اهرمی بازار) 50

شناخت نقاط پیوند اهرمی 54

مثال: عرضه‌کنندگان کودهای شیمیایی، مثال موردی 57

چه کسی می‌خرد؟ (گام دوم) 64

فهرست مقدماتی کسانی که می‌خرند 64

افزودن اطلاعات پیوست به فهرست «چه کسی می‌خرد؟» 68

روشهای استاندارد برای بازارسازی  شرکتی 69

ویژگیهای مردم‌شناختی 69

روشهای استاندارد برای تقسیم‌بندی بازار مصرف کننده 70

مثال: عرضه‌کنندگان کودهای شیمیایی 72

فرایند خرید سازمانی 75

تجزیه و تحلیل خرید یا ساخت 76

وظیفه خرید متمرکز در مقابل غیر متمرکز 77

موقعیتهای خرید 78

بازارسازی و تعیین بازار هدف 81

استراتژی   تعیین بازار هدف 82

استراتژی   بازارسازی 98

انتخاب یک مفهوم مناسب جهت بازارسازی 100

مفاهیم مربوط به طراحی استراتژی   بازارسازی 100

اجرای استراتژی   بازارسازی 101

توسعه و طراحی استراتژی   بازارسازی 101

طراحی استراتژی   بازارسازی    برای بازار هدف 102

طراحی استراتژی   بازارسازی 106

تعیین میزان اثربخشی استراتژی   بازارسازی 106

الف) تحلیل همزمان رقیب و مشتری 107

ب) آزمون بازار 107

پ) مدل‌های بازارسازی 108

سطح اثربخشی استراتژی   بازارسازی 109

استراتژی  ‌های بازارسازی    و تعیین بازار هدف 110

تعیین امکانپذیری اجرای استراتژی   بازارسازی 110

چه چیزی، کجا، چه موقع و چگونه (گام سوم) 114

چه چیزی خریده می‌شود؟ 114

از کجا خریده می‌شود؟ 117

چه موقع خریده می‌شود؟ 117

چگونه خریده می‌شود؟ 117

کاهش پیچیدگی فهرستهای: چه چیزی، کجا، چه موقع، و چگونه 118

یاد‌آوری دربارة قیمت: 119

مثال عرضه‌کنندگان کود شیمیایی 120

چه کسی، چه چیزی را، کجا، چه موقع و چگونه می‌خرد؟ (گام چهارم) 128

تشکیل خرده بخشهای بازار 129

بازبینی بخشهای مقدماتی از طریق اولویت‌بندی 133

بازبینی بخشهای مقدماتی و حذف اقلام تکراری 134

بازبینیهای بیشتر و کاهش اقلام زائد 136

حذف خرده بخشهای غیر جذاب 137

پیوست کردن حجم یا ارزش به هر خرده بخش‌. 139

تکمیل فهرست توصیفی برای هر خرده بخش‌. 142

مثال: تأمین‌کنندگان کودهای شیمیایی 143

کانال های توزیع و بازارسازی 151

نقش راهبردی شبکه توزیع 153

نقش توزیع و بازارسازی 153

کانال‌های توزیع جهت بازارسازی بخش خدمات 155

راهبرد توسعه کانال توزیع برای بازارسازی 157

انواع کانال‌های توزیع د ربازارسازی 158

VMS شخصی /تحت مالکیت تام 161

VMS قراردادی 162

VMS نظارتی 162

VMS رابطه‌مدار 162

تراکم کانال توزیع 163

وظایف و فعالیت‌های مربوط به توزیع 166

انتخاب راهبرد کانال توزیع در بازارسازی 166

راهبرد‌های سطوح مختلف کانال توزیع در بازارسازی 168

مدیریت زنجیرة تأمین در بازارسازی 179

چرا خریده می‌شود؟ (گام پنجم) 190

درک نیازها و مزایای واقعی 190

الف-تحلیل فاصلة نیازها: این روش در قالب مثال زیر تشریح شده است. 192

ب ـ نقشه‌کشی ادراکی: 195

نقشة ادراکی روزنامه‌های عمومی در انگلستان 196

رتبه‌بندی اقلام چه‌ چیزی، کجا، چه موقع، و چگونه 200

ویژگیها، کاربرد و مزایا: 205

مثال: عرضه‌کنندگان کودهای شیمیایی 209

بازارسازی محصول جدید 213

کشف فرصت‌های بهبود ارزش 215

مسؤولیت برنامه‌ریزی توسعه محصول جدید 222

تحقیقات بازارسازی 225

توسعة مفهوم برای محصول جدید 228

تحلیل تجاری 231

تولید محصول نهایی به صورت مشارکتی 236

راهبرد موضع‌یابی 237

آزمون بازار شبیه‌سازی شده 239

آزمون بازار محصولات صنعتی 240

تجاری سازی محصول (عرضة انبوه) 243

رویکردهای اساسی برنامه‌ریزی محصول جدید 245

بازارسازی : مرحلة یکم (گام ششم) 250

اندازه و تعداد بخشهای بازار: 250

تدوین بخشهای بازار به صورت تدریجی (انتخاب الف) 252

مثال: عرضه‌کنندگان کودهای شیمیایی 257

بازارسازی : مرحلة دوم ( گام هفتم ) 264

فهرست (چک لیست) تقسیم‌بندی 264

مثال: عرضه‌کنندگان کودهای شیمیایی 267

جذابیت بخش‌ (گامهای هشتم تا یازدهم) 272

تحلیل پرتفوی 273

عوامل جذابیت بخش‌ (گام هشتم) 277

وزن دادن به عوامل (گام نهم) 282

تعریف پارامترها برای هر کدام از عوامل جذابیت (گام دهم) 283

امتیازدهی به بخشها (گام یازدهم) 283

ترسیم موقعیت هر بخش روی ماتریس پرتفوی 284

هنگامی که نتایج نهایی خلاف انتظار شما هستند 286

بازرسی فرآیند 289

رقابت‌پذیری شرکت و ماتریس پرتفوی (گام دوازدهم) 292

تعاریف. 292

ماتریس سیاستهای راهبردی دی‌پی‌ام 298

اهداف و استراتژیهای بازاریابی هر بخش. 302

اهداف شرکت، اهداف بازاریابی 303

استراتژیهای رقابتی 318

از کجا آغاز کنیم؟ (تحلیل فاصله) 320

استراتژیهای بازاریابی 324

استراتژیهای محصول 325

استراتژیهای قیمت 326

استراتژیهای ترفیع 326

استراتژیهای توزیع 326

بازارسازی های سازمانی 330

مبنای بازارسازی  در بازار سازمانی 330

مرحلة اول: بازارسازی  بر اساس متغیرهای کلان 331

1- ویژگیهای صنعت 332

2- ویژگیهای سازمانی 332

3- بازارهای مصرف نهایی 335

4- نوع کاربری محصول 335

متغیرهای خرد 336

1- متغیرهای سازمانی 336

2- متغیرهای موقعیت خرید 336

3- متغیرهای فردی 336

1- متغیرهای سازمانی 338

1- 1- مرحله/ موقعیت خرید: 338

1- 2- مرحلة تجربة مشتری 338

1-3- نیازهای تعاملی مشتری 340

1-4- نوآوری در محصول: 340

2- متغیرهای موقعیتی خرید 340

2- 1- احتیاجات موجودی: 341

2-2- اهمیت ادراک شدة خرید 341

2-3- سیاستها و رویه‌های خرید 341

2-4- معیار خرید: 342

2-5- ساختار مرکز خرید 343

3- متغیرهای فردی 344

3-1- ویژگیهای شخصی 344

3-2- ساختار قدرت: 345

فرآیند گام به گام بازارسازی 346

تجزیه و تحلیل سودآوری بخشهای بازار 346

تجزیه و تحلیل رقابتی 349

هدف قرار دادن بازار 349

چهار وظیفه مهم فروشنده: 353

قدم های اساسی در فروش حرفه ای: 354

برنامه ریزی سازمان فروش 357

سازماندهی وظیفه‌ای (Functional Organization) 357

سازماندهی بر مبنای تخصص. 358

فعالیت‌های فروش 358

سازماندهی بر مبنای خط محصول 358

سازماندهی بر مبنای مشتریان 359

سازماندهی ترکیبی 359

استخدام نیرو برای واحد فروش 359

تعیین تعداد نیروهای فروش 359

آموزش نیروهای فروش 362

آموزش فروش در داخل شرکت: 364

آموزش فروش محلی (field or local sales training) 364

هدایت و ایجاد انگیزه برای نیروهای فروش: 365

سهمیه‌ی فروش: Sales Quotas 365

تعریف واژگان 367

دوره های آموزشی بازاریابی، فروش، برندینگ و مذاکره

موضوعات
درباره ما

تحقیقات بازار marketing research in Iran
 
ایمیل : khoooyehali@gmail.com
آمار بازدید

مشاور فروش/ مشاور برند http://negotiation.blog.ir/ مشاور بازاریابی

خدمات ما:
پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش.
مشاور بازاریابی و فروش
کانال تلگرام
راهکارهایی برای افزایش فروش شما

صفحه ی اینستاگرام

صفحه ی لینکدین
سایر موارد
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • کلینیک تحقیقات بازاریابی
 • کلینیک و آکادمی تحقیقات بازاریابی
 • دفتر تحقیقات بازاریابی ایران
 • سیستم تحقیقات بازاریابی ایران
 • تحقیقات فروش ، مشاور فروش ، مشاوره فروش
 • گزینش و مصاحبه با نیروهای فروش، به کارگماری نیروهای موثر فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، بررس
 • دوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شنا
 • دپارتمان تحقیقات بازاریابی ایران
 • marketingresearch.org
 • .marketresearch.com
 • Journal of Marketing Research
 • سمینارها و همایش های بازاریابی و فروش موفق
  شرکت مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 13سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 12کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......
  برگزاری بیش از صدها دوره، کارگاه آموزشی، سمینار و سخنرانی اجرایی و عملیاتی در شرکت ها و موسسات معتبر ملی و بین الملللی ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، فروشگاه، مدیریت پخش و توزیع، فروش مویرگی، هدفگذاری، تقسیم بازار، راه اندازی دپارتمان فروش وبازاریابی، کلینیک بازاریابی، برنامه بازاریابی و ....


  آموزش در محل کار شما

  چرا کارگاه ها و کلاس های خصوصی در محل:
  1- صرفه جویی در هزینه های رفت و آمد و هزینه های جانبی
  2- اثربخشی بالای کلاس ها و کارگاه های در محل به علت درگیری آموزش با کار و آموزش ضمن خدمت
  3- هماهنگی بیشتر و مورد کاوی سازمانی و بررسی مورد های مطالعاتی سازمانی
  4- رضایت بیشتر مخاطبان، تمرکز مخاطبان، مشارکت بیشتر مخاطبان
  یادگیری= تغییر

  khooyeh@gmail.com

  09122991608

  دوره های تخصصی آموزش مذاکره
  آکادمی مذاکره ایران . Negotiation Academy
  آکادمی اصول و فنون مذاکره .  برخی از شرکت هایی که از خدمات گروه GMAS استفاده کرده اند
  برخی از شرکت هایی که از خدمات ما استفاده کرده اند

  کتاب های استاد علی خویه

  کتاب های بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ
  کتاب های استاد علی خویه

  مدیریت استراتژیک توزیع و پخش
  مدیریت برند
  اسرار تجارت بین الملل
  بازاریابی املاک و مستغلات
  مشاور بازاریابی و فروش
  سبک های تبلیغاتی
  مدیریت استراتژیک تبلیغات
  تاکنیک ها وتبلیغات تبلیغات
  تبلیغات تریزی و شیوه ی حل خلاقانه مسائل بازاریابی و فروش
  راز تجارت
  مدیریت بازارسازی
  دکتری بازاریابی و فروش
  لینک ها
  مشاوران مدیریت

  تیم مشاوران مهندسی مدیریت  کانال بازاریابی

  کانال بازاریابی

  Marketing TV

  دروه ی جامع آموزش فروش و تکنیک های فروش
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای
  دوره آموزش جامع کاربردی مدیریت فروش و فروش حرفه ای

  دروه ی جامع آموزش فروش و بازاریابی
  دوره های آزاد و MBA (مرکز آموزش­های کاربردی)
  دوره آموزش فروش و بازاریابی

  دروه ی جامع مهندسی برند
  مهندسی برند
  یک نام تجاری قوی می تواند در سراسر کسب و کار از منابع انسانی تا توسعه محصول و البته سهم بازار و جذب مشتری ارزش خلق کند، به همین علت سرمایه گذاری در نامهای تجاری و توسعه آن به عنوان یک اولویت استراتژیک در خیلی از شرکت ها در حال افزایش است.

  دوره های تریز، خلاقیت در بازاریابی و فروش و تبلیغات
  دوره ها خلاقیت در بازاریابی، فروش و تبلیغات


  دوره آموزشی مدیریت تریزی ( تکنیک های خلاقیت در مدیریت، بازاریابی و فروش)
 • مشاور فروش

 • برند و برندسازی brand

 • گروه gmas

 • آخرین مطالب
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ )
  » مدرس بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٥/٩/٢٢ )
  » علی خویه. مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی. رفتار مصرف کننده و جایگاه یابی positio ( ۱۳٩٥/٩/٢ )
  » مدرس و مشاور تحقیقات بازاریابی . علی خویه ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » آموزش تحقیقات بازاریابی، مدرس تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٥/٧/٢۱ )
  » دوره آموزشی تحقیقات بازار و رفتار مصرف کننده ( ۱۳٩٥/٤/۱۸ )
  » تحقیقات بازاریابی ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » تحقیقات برند ( ۱۳٩٤/۱٠/٢۸ )
  » بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و... ( ۱۳٩٤/۳/۱۳ )
  » مشاور بازاریابی و فروش ( ۱۳٩٤/۳/٦ )


  آموزش بازاریابی - مشاور بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ،مدیریت، تحقیقات بازاریابی
  گروه مشاوره تحقیق آموزش و اجرای gmas.
  معرفی مدیر عامل:مدرس دانشگاه، سخنران، مشاور، محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، خلاقیت، تجارت و فروش - با بیش از 14سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی، عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از 200 پروژه مختلف در سراسر کشور،دارای سابقه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی و همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر، با ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و مشاور مدیران عامل مطرح و برتر شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی .......
  www.khooyeh.ir
  تماس با ما:
  khoooyehali@gmail.com
  khooyehali@yahoo.com
  khooyeh@gmail.com
  09372991608
  09122991608

  سوابق گروه:
  ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی،مشاوره فروش، مشاوره راهکارهای افزایش فروش، مشاوره مهندسی فروش، تشکیل دپارتمان فروش و بازاریابی، اجرای پروژه های مهندسی فروش، راه اندازی و استقرار فروش و بازاریابی مویرگی، راه اندازی و استقرار فروشگاه، اجرای پروژه های چیدمان فروش، تربیت فروشنده و ویزیتور، استخدام فروشنده و بازاریاب، راه اندازی پخش و توزیع مویرگی، استقرار نرم افزارهای فروش، مشاوره نرم افزار و سخت افزار فروش، فروش انلاین، مشاوره فروشگاه مجازی، مشاوره ارتقا فروش، مشاوره ترفیع فروش، اجرای جشنواره های فروش، دوین شرح وظایف سطوح مدیریتی و مهندسی فروش، پیاده سازی و بهینه سازی سیستم های جامع مدیریت فروش و بازاریابی در سازمان، طراحی تدوین و استقرار فرآیندهای فروش، تدوین سیاست ها و استراتژی های فروش سازمان با هماهنگی مدیران، بررسی و آنالیز روانشناسی خرید و روان شناسی فروش، تحقیقات رفتار مصرف کنندگان، اجرای جشنواره های فروش و بازاریابی، آناليز دلايل شكست روشهای اجرایی در جذب مشتريان جدید، بهبود سطح حفظ مشتری جهت افزایش فروش و ایجاد جریان درآمد اضافی، ايجاد واحد CRM اثربخش و اجرایی در شرکت و سازمان ، شناسايی نيازهای مشتريان و جلب اعتماد آنها برای خريد، آموزش تیم فروش در جهت بهبود عملکرد، تکنیک های رفتار شناسی و رفتارسنجی مشتریان در فروش، طبقه بندی انواع مشتریان و تکنیک های فروش به آنها، طراحی و نظارت بر چرخه عملیات فروش، طراحی عملیات ستادی فروش، اجرای مناسب ترین وساده ترین روشهای فروش و بازاریابی، مشاوره در جهت کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و ....
  شرکت مشاوره مدیریت gmas ، متشکل از اساتید برتر دانشگاه ها، مدیران عالی باتجربه و حرفه ای صنایع وسازمانهای مختلف، کارشناسان و متخصصان خبره، مدرن و به روز ایران و جهان، با سرپرستی مهندس علی خویه www. و با پشتوانه یک دهه تجربه و فعالیت مشاوره تحقیق آموزش و اجرا در زمینه مدیریت بازاریابی مهندسی فروش و نیز مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در سازمانهای ملی و بین الملی در صنایع مختلف تولیدی خدماتی صنعتی کشاورزی و ... از جمله شرکت های پخش توزیع فروش مویرگی ، بانک ، سرمایه گذاری ، مخابرات، تاسیسات، آموزش عالی، بیمه، کشاورزی، نفت و گاز، تولیدی، بازرگانی، صادرات و واردات، لیزینگ، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات و ... تاسیس شده است.هدف ما ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه بازاریابی و مهندسی فروش و برند با تمرکز بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در قالب ارائه راهکار، تعیین استراتژی، برنامه ریزی، پیاده سازی و آموزش با استفاده از متدلوژیها و تکنولوژیهای معتبر جهانی می باشد. وظیفه ما افزایش فروش و سهم بازار شرکت شما، استفاده بهینه از فرصتهای تجاری، کاهش هزینه های بازاریابی و فروش و بهره مندی از سیستمها و راهکارهای نوین مدیریت بمنظور رویارویی با چالشهای پیش رو در دو سطح ملی و بین المللی می باشد.